070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
24-03-2022

De staat van Zwijndrecht

B&A heeft namens de Rekenkamer Zwijndrecht het onderzoek naar de Staat van Zwijndrecht uitgevoerd. In het onderzoek brachten wij de ontwikkelingen in beeld in zeven wijken van Zwijndrecht in de periode 2014-2020.

B&A heeft namens de Rekenkamer Zwijndrecht het onderzoek naar de Staat van Zwijndrecht uitgevoerd. In het onderzoek brachten wij de ontwikkelingen in beeld in zeven wijken van Zwijndrecht in de periode 2014-2020.

Dit onderzoek kijkt naar de feitelijke ontwikkelingen in de wijken, het actuele beleid en de actuele uitvoeringspraktijk en naar de toekomst: welk handelingsperspectief biedt dit aan de nieuwe gemeenteraad van Zwijndrecht, zoals die in maart 2022 gekozen gaat worden? Daarmee kan dit onderzoek ook input vormen voor het nieuwe uitvoeringsprogramma van de gemeenteraad.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

  1. De feitelijke ontwikkeling van de wijken en een verklaring voor die ontwikkelingen. Deze meetpunten hebben betrekking op drie hoofdgroepen van variabelen of invalshoeken waarvoor gegevens op wijkniveau beschikbaar zijn: 1) sociaaleconomische status (incl. opleidingsniveau), 2) welzijnsvariabelen, 3) leefomgevingsvariabelen. Daarnaast keken we naar demografische gegevens. Alle gegevens zijn afkomstig uit Zwijndrechtse bronnen en CBS-gegevens. De gegevens van alle wijken plaatsten we in een zogenaamd kwadrantenstelsel. Dit kent twee assen: (1) de ontwikkeling van de wijk op de meetpunten in de tijd (gaat het in de tijd beter, hetzelfde of slechter?) en (2) hoe de wijk zich op deze meetpunten verhoudt tot het Zwijndrechts gemiddelde (scoort de wijk beter, hetzelfde of slechter dan het Zwijndrechts gemiddelde?). De cijfermatige analyse is uitgewerkt in wijkbeschrijvingen en verrijkt met de belevingen over de wijk van professionals en bewoners.
  2. De effectiviteit van gemeentelijk beleid. Een analyse van het Zwijndrechts beleid op de drie invalshoeken en de buurtaanpak. Hierbij gingen we na welke doelen de gemeente wil bereiken en welke resultaten dat heeft opgeleverd. De analyse voerden we uit op basis van documentenanalyse en interviews met vertegenwoordigers van de gemeente, professionals actief in de wijk en wijkbewoners.
  3. Duidelijkheid over wat nodig is in de toekomst. Een analyse van aanpakken op de drie invalshoeken op basis van uitgevoerde onderzoeken en praktijken uit andere gemeenten. Dit om na te gaan wat Zwijndrecht kan leren van andere gemeenten en onderzoeken.

Belangrijkste bevindingen

De wijken in Zwijndrecht ontwikkelen zich verschillend.

Met een wijk als Kort Ambacht gaat het in de periode 2014-2020 op de onderzochte meetpunten minder goed dan het Zwijndrechts gemiddelde. In de loop der jaren verslechtert de wijk ook op de meeste meetpunten. In andere wijken is een tegenovergestelde ontwikkeling zichtbaar, namelijk een beter dan gemiddelde score in combinatie met een verbetering van de scores op de meetpunten in de tijd. Zie ook onderstaand kwadrantenstelsel.

Kwadrantenstelsel clustering alle variabelen

In het oranje kwadrant komen buurten terecht die weliswaar negatief afwijken ten opzichte van het stedelijk gemiddelde, maar waar de buurt zich op de meeste variabelen wel positief ontwikkelt.

In het rode kwadrant komen de buurten terecht die op de gehanteerde variabelen negatief afwijken ten opzichte van het stedelijk gemiddelde en waar in de periode 2014-2020 de scores overwegend verder verslechteren.

In het groene kwadrant komen de buurten terecht die bovengemiddeld goed scoren en waar de scores op de variabelen in de periode 2014-2020 ook verbeteren.

In het gele kwadrant komen die buurten terecht die positief scoren ten opzichte van het stedelijk gemiddelde, maar waar in de periode 2014-2020 sprake is van een verslechtering van deze scores in de tijd.

De informatiepositie van de gemeente op wijk- en buurtniveau staat nog in de kinderschoenen.

De gemeente verzamelt nog weinig gegevens om de wijken diepgaand te kunnen monitoren en volgen. De gemeente zet wel in op het verbeteren van de informatiepositie.

Het sociaaleconomisch beleid is gedeeltelijk effectief, maar voor een belangrijk deel niet te bepalen.

Dit laatste geldt ook voor het beleid op het vlak van welzijn, zorg en welbevinden en leefbaarheid. Het beleid op veiligheid is effectief. De effecten van de buurtaanpak van de gemeente Zwijndrecht zijn tot op heden weinig hoopgevend.

Het vervolg

De Rekenkamer doet een vijftal concrete aanbevelingen die input kunnen vormen voor het raadsprogramma voor de periode 2022-2026. Het rapport is op 1 februari 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met:

Yorick van den Berg / manager advies