070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
18-10-2019

Evaluatie beleidsregel innovatiesubsidie gemeente Bronckhorst

In opdracht van de gemeente Bronckhorst hebben wij de beleidsregel innovatiesubsidie sociaal domein geëvalueerd. De subsidieregeling liep eind 2018 af, waardoor de gemeente Bronckhorst inzicht wilde naar de opbrengsten en leerpunten om hier lering uit te trekken voor de toekomst. Het doel van deze subsidieregeling was het “steunen van vernieuwende initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein”.

Concluderend kunnen wij stellen dat de regeling qua intentie – en op papier – een goede regeling is, maar dat het vervolgens vraagt om kaders en doelstellingen goed te operationaliseren en zowel intern als extern te communiceren over de regeling. Het is vrijwel onmogelijk om uitspraken te doen over het doelbereik, omdat begrippen niet explicieter waren uitgewerkt en van te voren niet was bepaald hoe het doelbereik gemeten kan worden. Er is wel ‘beweging gecreëerd’: inwoners en organisaties zijn bereikt met de regeling, zij hebben nagedacht over een idee en subsidie is verstrekt aan goede initiatieven.

Aanbeveling en tips

In het rapport komen wij tot één enkele, breed geformuleerde aanbeveling: ‘Investeer aan de voorkant in goede communicatie over de regeling, het bereiken van inwoners en de praktische vormgeving van het algehele proces.’ Deze aanbeveling hebben wij uitgewerkt in zeven concrete sub-aanbevelingen, ook wel praktische tips genoemd. Bij het opstellen van de tips hebben we gebruik gemaakt van de opbrengsten uit onze evaluatie. Ook de kennis en ervaring die we zelf hebben met de aanvraag, beoordeling en vormgeving van subsidies hebben we verwerkt in de verschillende praktische tips.

De tips hebben betrekking op de volgende onderdelen:

Aanbevelingen al her en der in praktijk gebracht

‘Wij hebben kennis genomen van de evaluatie en de aanbevelingen uit het onderzoek en ook het college hiervan kennis laten nemen’, aldus Anneke Wisselink, beleidsondersteuner cluster zorgen en leren bij gemeente Bronckhorst.

Anneke Wisselink vervolgt:

‘Natuurlijk hebben wij gaandeweg het proces al wat dingen geleerd als: denk goed voordat je een inwoner adviescommissie instelt over dat zij minder gespitst zijn op regels waar wij ons als gemeente wel aan moeten houden. En de voordelen van het instellen van de ideeëndokter als verbinder en toegankelijk aanspreekpunt, maar ook de nadelen als: kijk uit met het doen van toezeggingen. Volgens mij valt dit onder aanbeveling 1 en zullen we hier zeker ons meer bewust van zijn als we weer met een commissie gaan werken. En wat jullie zelf al noemen, we hebben gaandeweg het proces al een aantal aanbevelingen uitgevoerd, zoals het inzetten van de ideeëndokter en het verduidelijken van het begrip innovatie in deze regeling.

We zijn wel blij met de beweging die er gecreëerd is zoals ook genoemd in het evaluatierapport. Er zijn nieuwe verbanden gelegd en samenwerkingen in gang gebracht.

En ook de aanbeveling om de verantwoording belangrijker te maken, proberen we in de praktijk uit te voeren. Niet met een verantwoording op papier, maar vooral door interesse te blijven tonen na uitvoering van een project. Bijvoorbeeld door een overleg te plannen in een dorpshuis dat met subsidie opgeknapt is of als college een bezoek te brengen aan een platform van welzijnsorganisaties dat met behulp van innovatiesubsidie aan haar ontwikkeling werkt.

We gaan aan de slag met het herijken/vernieuwen van een aantal subsidieregelingen. De aanbevelingen uit jullie rapport zal ik hierbij ter harte nemen. Onze subsidiebeschikkingen hebben we inmiddels allemaal herzien, omdat we inmiddels met een digitaal subsidievolgsysteem zijn gaan werken. Bij dit proces zijn alle beschikkingen onder de loep genomen.

Samenvattend denk ik dus dat we her en der al wat van jullie aanbevelingen in de praktijk hebben gebracht en dat we ons best moeten doen om hier oog voor te blijven hebben.’ 

Sabine Bernard vertelt graag meer over de aanpak van B&A.

Meer weten over deze evaluatie? Stel je vraag aan: