070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
27-01-2022

Jeugdbeleid in Nieuwegein onder de loep

Onderzoek en Advies B&A ‘Geeft raad vertrouwen in ingeslagen weg’

In opdracht van de rekenkamercommissie heeft B&A onderzoek gedaan naar het Jeugdbeleid in Nieuwegein. De vraagstelling was: “Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente”.

Gerard Nieuwe Weme vertelt: “De jeugdhulp is in 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit onder andere om de hulp dichter bij de bewoners te brengen, om meer maatwerk en integrale hulp mogelijk te maken. Effectievere hulp voor minder geld is het streven. Ondertussen waren er veel zorgen, ook vanuit de verschillende fracties in de gemeenteraad over onder andere de toegankelijkheid en bereikbaarheid van noodzakelijke en/of gewenste jeugdzorg. De huidige coronacrisis heeft dit versterkt, omdat vooral de jeugd extra hard wordt getroffen.”

“Met dat in gedachten wilde de rekenkamercommissie Nieuwegein evalueren of de jeugdhulp in de gemeente Nieuwegein vindbaar en beschikbaar is voor de doelgroep. Hierbij werd ook meegewogen of het bestaande inkoopmodel werkte om ook de specialistische hulp beter beschikbaar te stellen. B&A kreeg de opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Rosa Duijvendak, Yorick van den Berg en ik hebben voor deze opdracht het onderzoeksteam gevormd.”

“Het was een leuk onderzoek om te doen. De algehele conclusie mag zijn dat de ingeslagen weg van de gemeente de juiste is, én dat er ruimte is voor verbetering. In ons rapport hebben we een aantal aanbevelingen gedaan, die door de rekenkamercommissie zijn overgenomen. De rekenkamercommissie heeft op haar beurt die aanbevelingen aan de raad en het college gedaan. Inmiddels weten we dat Wethouder Kuiper (o.a. Jeugd, Onderwijs, Gezondheid en Betere Buurten) van de gemeente Nieuwegein zich in de aanbevelingen kan vinden.”

“De reactie van de burgemeester en wethouders op het rapport was dan ook “Het geeft ons het vertrouwen om op de ingeslagen weg door te gaan en ons verder te verbeteren.” Dat is uiteraard precies wat we dan willen, dat mensen echt iets aan de aanbevelingen hebben en er mee aan de slag kunnen. RTV Utrecht schreef medio januari een helder artikel over het onderzoek en de aanbevelingen. Het is leuk om te lezen hoe de aanbevelingen vertaald worden naar acties.”

Meer weten over dit Onderzoek & Advies van B&A?

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur