070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
27-09-2021

Marrit: Van stagiair naar adviseur

Als onderdeel van haar Master Sociologie aan de Universiteit Utrecht deed Marrit van der Borght kwantitatief onderzoek bij het Buurtteam Amsterdam Zuidoost. Zij analyseerde de mentale- en fysieke gezondheid van kwetsbare bewoners in relatie tot de buurt waarin zij wonen. Marrit legt uit en deelt haar bevindingen.

Buurtteam Amsterdam Zuidoost

Amsterdammers met vragen of zorgen op het gebied van zorg, welzijn, geld, wonen, gezondheid, werk, meedoen of veiligheid kunnen zich vanaf dit jaar richten tot één zichtbaar team in de eigen wijk. Het buurtteam is dé plek in de wijk waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomen. In het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost wordt het Buurtteam Amsterdam uitgevoerd door B&A.

Opzet van het onderzoek

Voor haar onderzoek analyseerde Marrit de mentale en fysieke gezondheid van de kwetsbare bewoners in Amsterdam Zuidoost, waar B&A in verschillende buurten actief is. Daarbij keek zij welke factoren hier invloed op hebben. Ze had niet alleen oog voor de individuele factoren, maar keek juist ook naar de invloed die de buurt daarin heeft, de ‘buurtcontext’. Marrit legt uit:

“Individuen staan niet los van hun omgeving. Men wordt nu eenmaal beïnvloed door de omgeving. Bijvoorbeeld de mate van sociale cohesie in de buurt of de gemiddelde sociaaleconomische status van de buurt. Die ‘buurtcontext’ is voor de dienstverlening van het Buurtteam heel relevant. Het is handig inzichtelijk te hebben wat waar speelt zodat er gericht kan worden gestuurd op de problematiek in de buurt met de juiste soort en mate van hulp.”

Voor haar onderzoek naar de gezondheid en andere individuele factoren maakte Marrit gebruik van de ‘Zelfredzaamheidsmatrix’, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe zelfredzaam men is op het gebied van mentale en fysieke gezondheid. Aan de hand van deze cliëntdata én openbare informatie uit het Basisbestand Amsterdam (BBGA) is de kwantitatieve analyse uitgevoerd.

Opvallende onderzoeksresultaten

Marrit trekt uit haar onderzoek verschillende conclusies. Soms is het een bevestiging van wat het Buurtteam al wist, andere zijn nieuw en opvallender. Zo zijn er wel degelijk verschillen tussen de diverse buurten in Zuidoost, bijvoorbeeld in de mate waarin bewoners in staat zijn zelfstandig problemen rondom fysieke en mentale gezondheid op te lossen. Marrit vult aan:

“Ook opvallend is dat individuele factoren -als taalvaardigheid, digitale vaardigheid en de steun die iemand vanuit het sociale netwerk ontvangt- een minder grote rol lijken te spelen in de fysieke en mentale gezondheid van bewoners dan werd gedacht. Ook de buurtcontext heeft een minder grote impact. Opvallend, want juist op al deze factoren wordt door de overheid gestuurd. In plaats daarvan zijn vooral de huiselijke relaties relevant voor de gezondheid. Dit betekent dat goede relaties met de personen waarmee een persoon een huishouden deelt ten goede komen voor de gezondheid en andersom. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een liefdevolle, ondersteunende partner of juist aan huiselijk geweld.”

De aanbevelingen vanuit het onderzoek richten zich op gezondheidsverschillen per buurt, een aanpak op stadsdeelniveau van huiselijke relaties, het monitoren en verbeteren van de integrale samenwerking tussen schuldhulpverlening en maatschappelijke hulpverlening en het optimaliseren van databeheer. Marit geeft ook aan:

“ik zou ook voorstellen om het ‘presentiemodel’ te introduceren bij het outreachend werk voor kwetsbare ouderen in Amsterdam Zuidoost, hierbij zijn sociaal werkers aandachtig aanwezig in de wijk door zelf de straat op te gaan en een relatie op te bouwen met de bewoners. Hierdoor signaleren zij kwetsbare bewoners en worden de sociaal werkers eveneens een natuurlijk aanspreekpunt in de buurt.”

Aan de slag als junior adviseur

Na een half jaar stage en het succesvol afronden van haar Master Sociologie kreeg Marrit de mogelijkheid om nog meer ervaring op te doen bij B&A. Marrit:

“ik ben erg blij dat ik vanaf augustus als junior adviseur bij B&A werkzaam ben en zet graag mijn tanden in mooie nieuwe advies- en onderzoeksopdrachten.”

Wilt u meer weten over het afstudeeronderzoek van Marrit, stuur dan een e-mail naar:

Marrit van der Borght / junior adviseur