070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
06-07-2020

Rekenkameronderzoek naar Arnhems Jeugdbeleid

It takes Arnhem to raise a child

De zorgen om de jeugdzorg zijn groot. Instellingen vallen om, gemeenten hebben te maken met grote overschrijdingen in de uitgaven en tegelijkertijd is voor sommige vormen van jeugdhulp sprake van wachtlijsten. B&A heeft in opdracht van de Rekenkamer Arnhem onderzoek gedaan naar het jeugdbeleid van de gemeente.

In het onderzoek stond het Arnhemse jeugdbeleid centraal. De Rekenkamercommissie wilde met het onderzoek antwoord geven op de volgende hoofdvraag:

“Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?”

Geen ‘klassiek’ rekenkameronderzoek

Rekenkamers stellen vaak de vraag of het beleid effectief is, maar zelden de vraag wat effectief (jeugd)beleid is. Met die uitdagende vraag zijn we voor de Rekenkamer aan de slag gegaan. Naast het in beeld brengen van het Arnhemse beleid en de uitvoering, zijn we nadrukkelijk op zoek gegaan naar wat kennisinstituten en wetenschappers beschouwen als werkzame bestanddelen van effectief jeugdbeleid. Daaraan is het Arnhemse beleid en de Arnhemse uitvoering getoetst.

Bijzonder was ook dat we met ouders en jeugdigen die jeugdhulp hebben gekregen, hebben gesproken. Met hen spraken wij over wat zij anderen die in een vergelijkbare situatie terecht zouden komen, zouden toewensen. Dus geen klassiek tevredenheidsonderzoek, maar echt op zoek naar wat werkt en wat niet goed werkt. Zeg maar de werkzame bestanddelen volgens ouders en jeugdigen.

In een vijftal casussen hebben we naast de ouders en de jeugdige, ook de direct betrokken professionals (o.a. wijkteam, jeugdhulpaanbieder) en personen uit het informele netwerk van het gezin gesproken. Daarmee kregen we ook een goed beeld van de interactie tussen gezin en betrokken helpers, professioneel en informeel.

Effectief jeugdbeleid

De Rekenkamer heeft als titel ‘It takes Arnhem to raise a child’ gekozen. Een mooie en krachtige verwijzing naar één van de belangrijkste werkzame bestanddelen van effectief jeugdbeleid: het vormen van netwerken rondom gezinnen en jeugdigen gericht op kansrijk, gezond en veilig opgroeien. De Rekenkamer is op basis van het onderzoek gekomen tot stevige conclusies en indringende aanbevelingen.

Op woensdag 3 juni 2020 is het rapport aan de gemeenteraad van Arnhem gepresenteerd. De raadsleden waren erg content met het onderzoek. De presentatie terugkijken kan via de Politieke Avond van 3 juni 2020.

Het rapport nalezen kan via It takes Arnhem to raise a child – Effectief jeugdbeleid in Arnhem (2020)

Meer weten over dit onderzoek? Stel je vraag aan:

Yorick van den Berg / manager advies