070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
13-02-2020

Rekenkameronderzoek: Voorbereiding op invoering Omgevingswet

Begin 2021 treedt een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Deze wet moet gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten integreren tot één wet met een samenhangend stelsel van planning, procedures & besluitvorming. Momenteel zijn gemeenten bezig om zich voor te bereiden op de invoering hiervan. B&A voert voor één van deze gemeenten een rekenkameronderzoek uit naar de voorbereidingen van deze wet.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet ingevoerd worden. Deze wet heeft als hoofddoel om de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten te integreren in één wet met een samenhangend stelsel van planning, procedures en besluitvorming. De wet die in werking treedt in 2021 en als einddatum 1 juli 2029 heeft, bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

De invoering van de Omgevingswet heeft naar verwachting van de wetgever de volgende effecten:

Gemeenten bereiden zich voor

Gemeenten zijn momenteel bezig om zich voor te bereiden op de invoering van deze omgevingswet. De gemeenteraad van een gemeente in het Zuiden des Lands heeft de Rekenkamer daarom gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de voorbereidingen van de Omgevingswet. B&A voert het onderzoek uit.

het onderzoek

Om good practices op te halen, wordt in eerste instantie een ‘foto’ gemaakt op basis van documentenanalyse, interviews en gesprekken met andere gemeenten. Deze ‘foto’ van de huidige situatie van de beoogde procesinrichting en beoogde rolverdeling, in relatie tot de féitelijke procesinrichting en rolverdeling, zal in een reflectiesessie worden teruggelegd in de werkgroep gemeenteraad. De werkgroep wordt stap voor stap meegenomen en denkt mee en kan adviseren over het proces en de inhoud.


In de werkgroep wordt de ‘foto’ dan gezamenlijk getoetst aan de doelen, verbeterdoelen en werkwijzen, zoals beoogd in de Omgevingswet. Vervolgens zullen er samen met de werkgroepleden conclusies en handvatten voor de toekomst worden geformuleerd. Dit zal uiteindelijk nog eens herhaald worden in een reflectiesessie in de gemeenteraad, waarin ook de rolinvulling van de gemeenteraad nog specifiek aan de orde komt.

Onderstaande afbeelding geeft op schematische wijze de methodiek en de aanpak van dit onderzoek weer.

‘Foto praktijk en ervaringen procesinrichting en rolverdeling’


Meer weten over dit onderzoek? Stel je vraag aan:

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur