070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-11-2022

Nieuwsbericht: Staphorst heeft jeugdzorg op orde maar moet wel op het geld letten.

B&A heeft voor de rekenkamercommissie van de gemeente Staphorst een onderzoek uitgevoerd naar de jeugdzorg. Het onderzoek richtte zich op het beleid en de organisatie van de jeugdhulp Staphorst en de onderscheidende elementen daarin.

Daarnaast zijn ook de specifieke Staphorster opgaven en cultuuraspecten meegenomen. Ook is gekeken naar de kwalitatieve en financiële effecten van de Staphorster aanpak en of  deze toekomstbestendig is. Het rapport is op onlangs behandeld in de gemeenteraad. 

Hoewel de basis in de jeugdzorg goed op orde is, heeft de gemeente Staphorst procentueel de hoogste stijging van kosten voor jeugdzorg ten opzichte van de onderzochte regiogemeenten.

Opvallend in de gemeente Staphorst voor ons als onderzoeker was de ruimte die het personeel van de toegang krijgt om de relatie met ouders/jongere voorop te stellen. Dit is zodanig ingericht dat voor iedere aanvraag een startgesprek, een tussentijds gesprek en een eindevaluatie wordt uitgevoerd vanuit de toegang. In veel andere gemeenten staat efficiëntie voorop en worden veel handelingen in de toegang administratief afgedaan. Doordat de toegang zich richt op de relatie met cliënt en met zorgaanbieders en het voorveld is het aantal casussen dat goed verloopt en in positief effect resulteert, zeer hoog. Veel hoger dan in eerder uitgevoerde casusonderzoeken in andere gemeenten.

Een ander punt dat naar voren kwam, is dat de gemeente baat kan hebben bij meer investering in preventie.  Medewerkers van de toegang geven aan dat zij nog veel meer zouden kunnen doorverwijzen naar het voorliggend veld, maar dat het voorliggend veld niet voldoende capaciteit heeft om die doorverwijzingen te kunnen verwerken.

Burgemeester en wethouders van Staphorst hebben ook al gereageerd op het rapport. Het college laat in die reactie weten zich goed kunnen te vinden in de uitkomsten van het onderzoek. ‘We onderschrijven de conclusies en aanbevelingen. De knelpunten herkennen we.’ 

Een algemeen overzicht van de onderzoeksbevindingen leest u in dit krantenartikel:

Staphorst heeft de jeugdzorg op orde, maar moet wel op het geld letten | Kop van Overijssel | destentor.nl

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur