070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
08-12-2020

Sturing op Wmo en jeugdzorg in Smallingerland

Op 29 september presenteerde B&A, samen met de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland, de bevindingen uit het onderzoek naar het functioneren van Carins BV. Carins BV is de overheids BV waar de gemeente Smallingerland sinds 2019 een aantal taken binnen de uitvoering van de Wmo, de jeugdzorg en de schuldhulpverlening heeft belegd. Hiermee wil zij komen tot een betere en meer integrale uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein.

2018 = nulmeting, 2021 = een-meting

De rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland besloot over 2018 (een jaar voordat Carins startte) een nulmeting uit te voeren zodat in 2021 in een een-meting kan worden nagegaan of de beoogde doelen van de gemeente met Carins BV ook behaald worden. De uitkomsten van de nulmeting worden tegelijk met de een-meting gepubliceerd (dus na 2021). B&A heeft voor de rekenkamercommissie de nulmeting uitgevoerd en in haar onderzoek ook de governance en de aansturing van Carins BV door de gemeente beschreven.

Aan de slag met aandachtspunten

Onze bevindingen waren voor de rekenkamercommissie aanleiding om de gemeenteraad Smallingerland te informeren over het speelveld waarbinnen Carins BV haar taken uitvoert en aan te geven welke zaken in de governance en sturing van Carins door de gemeente nog aandacht vragen.

Dit is opgenomen in een notitie “De schijnwerpers op Carins” die B&A mocht opstellen. Deze notitie stuurde de rekenkamercommissie in mei 2020 met een begeleidende brief naar de raad en heeft in juni 2020 geleid tot een motie waarin de gemeenteraad het college heeft opgeroepen om met een aantal van de geconstateerde aandachtspunten aan de slag te gaan.

B&A heeft de gemeenteraad meegenomen door de notitie en veel informatieve vragen vanuit de gemeenteraad kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld over de rol van het Sociaal Domein Fryslan (de regionale inkooporganisatie voor jeugdzorg), maar ook over de ratio achter de verschillende overeenkomsten die tussen de gemeente en Carins BV zijn gesloten, over hoe Carins BV nu in de praktijk is georganiseerd en wat dat voor de inwoners van Smallingerland betekent.

We kijken terug op een vruchtbare samenwerking met de rekenkamer en zijn blij met de bijdrage die we hebben mogen leveren in het levendige debat in de gemeenteraad Smallingerland. Een gemeenteraad die met het aannemen van een motie nadrukkelijk haar rol pakt om de aansturing van Carins BV scherp onder de loep te nemen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Yorick van den Berg.

Yorick van den Berg / manager advies