070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
14-07-2020

StuwKR8: Eerste officiële MAG-jaar een succes

Hoewel we inmiddels al in de tweede helft van 2020 zitten, blikten StuwKR8 en de gemeente Hardinxveld-Giessendam begin juli nog even terug op het eerste officiële MAG-jaar: 2019. MAG staat voor ‘Maatschappelijke Agenda’, StuwKR8 is sinds 2018 verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en zet zich hiermee in om de samenleving van Hardinxveld-Giessendam nog sterker te maken. Wethouder Jan Nederveen: “2018 was meer een proefjaar om te kijken of en hoe het werkte. In 2019 hebben we goede bestaande initiatieven behouden en nieuwe initiatieven toe kunnen voegen.”

Samen voor een sterker Hardinxveld-Giessendam

StuwKR8 is sinds februari 2018 uitvoerder van de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Hardinxveld-Giessendam. Samen met inwoners, verenigingen, gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties werkt StuwKR8 aan een sterkere (lokale) samenleving. De MAG stimuleert in principe twee hoofddoelen: Met en voor elkaar en Actief en gezond.

Het eerste jaar was een soort proefjaar, een introductieperiode, waar de prioriteit nog erg lag op het inrichten van de nieuwe processen, het opstellen van de spelregels, het investeren in het netwerk en het verkrijgen van draagvlak. 2019 wordt daarom gezien als het eerste ‘echte’ MAG-jaar. Sabine Bernard, projectmedewerker bij StuwKR8: “Waar in 2018 organisaties die voorheen subsidie ontvingen nog een financiële bijdrage van de gemeente kregen, waren ze in 2019 aangewezen op een MAG-bijdrage via StuwKR8. Alle MAG-partners wisten ons gelukkig ‘gewoon’ te vinden. Het jaar kenmerkte zich door majeure ontwikkelingen bij grote MAG-partners als de Bibliotheek AanZet en Servanda, door het opstarten van het buurtwerk, door een betere samenwerking tussen diverse partners en het mogelijk maken van kleine initiatieven. Er is veel wat groeit en bloeit in de gemeente!”

Grote, kleine, bestaande en nieuwe initiatieven

Naast het ondersteunen van alle lokale initiatieven, goede ideeën en projecten – bestaand, nieuw, groot of klein – is ook het Sportakkoord het noemen waard, tot stand gekomen samen met de sportaanbieders en tal van andere maatschappelijke partners.

“Het Automaatje, Homestart van Humanitas, de Mantelzorgcursus en het Nijntje Beweegt Diploma: dit is natuurlijk maar een kleine greep uit de bak vol met bijzondere, grote en kleine initiatieven. Ik ben erg blij met en trots op wat we mede mogelijk hebben mogen maken met de MAG”, aldus Jan Nederveen.

In 2019 zijn in totaal 78 MAG-initiatieven ingediend. 80% van deze initiatieven heeft een MAG-bijdrage ontvangen: 53 initiatieven zijn door StuwKR8 gehonoreerd en 10 initiatieven door de buurtwerkers. 4 initiatieven zijn afgewezen en 11 initiatieven waren eind van het jaar nog in behandeling. Deze zijn inmiddels toegewezen. Verreweg de meeste initiatieven worden ingediend door verenigingen, vrijwilligersorganisaties of inwoners. Projectmedewerker van StuwKR8 Sabine vult aan: “Daarnaast worden er steeds meer activiteiten in de eigen buurt georganiseerd. Ruim een kwart van de initiatieven is ingediend door professionele organisaties met betaalde krachten, zoals Servanda, Bibliotheek AanZet en Vluchtelingenwerk. Mooi om te zien is daarnaast dat er in 2019 flink wat nieuwe MAG-partners bij zijn gekomen, die voorheen geen subsidie van de gemeente ontvingen voor hun initiatief. Het zijn mooie resultaten die aangeven dat de MAG steeds beter bekend wordt en MAG-partners StuwKR8 weten te vinden.” Alle initiatieven die zijn gehonoreerd worden op deze website geplaatst, zie www.stuwkr8.nl/initiatieven.

Aanscherping van spelregels

De oude spelregels waren vanaf mei 2018 van kracht en zijn eind 2019 geëvalueerd met een enquête uitgezet onder MAG-partners, Klankbordgroep en gemeenteraad (70 mensen hebben de enquête ingevuld). Belangrijkste conclusies waren dat de MAG-partners tevreden zijn en nauwelijks behoefte hebben aan wijzigingen. Deelnemers van de enquête bleken goed bekend met de spelregels en vonden de communicatie rondom de spelregels voldoende.

Vanuit de gemeenteraad kwamen wel wensen voor aanscherping van de spelregels. Ook StuwKR8 zelf had behoefte aan aanpassing, zodat voor initiatiefnemers aan de voorkant meer duidelijkheid komt over de voorwaarden voor een MAG-bijdrage en de hoogte van een bijdrage. Ook de Klankbordgroep kan zich hierin vinden. De nieuwe spelregels zijn vanaf 2020 van kracht en in februari gepubliceerd. Jan Nederveen: “Met de resultaten van dit onderzoek zien we dat we goed op weg zijn. Ik hoop dat we de komende jaren nog heel veel prachtige initiatieven toe kunnen voegen aan de MAG.”

Een stevig fundament

Ook is de samenwerking met de gemeente voortgezet, dit heeft er onder meer toe geleid dat de opdracht voor StuwKR8 met twee jaar is verlengd. In 2019 is een eerste MAG-monitor uitgevoerd door de gemeente, met voorzichtig positieve resultaten. Helaas is de monitor gebaseerd op data uit 2018 of ouder. Pas bij de volgende meting, in 2021, kan daadwerkelijk het effect worden gemeten van de keuze voor de MAG. Sabine sluit af: “Met alle inspanningen van MAG-partners is in 2019 denk ik echt een stevig fundament gelegd en netwerk opgezet. Dat biedt voldoende aanknopingspunten om in 2020 verder te bouwen en door te ontwikkelen. Gerard, projectleider StuwKR8, en ik hebben er alle vertrouwen in dat we samen tot nog betere resultaten zullen komen!”

Bron uitspraken van wethouder Nederveen: ‘Eerste officiële MAG-jaar succesvol’, in Het Kompas.

Wil je meer weten over StuwKR8 en de Maatschappelijke Agenda?

Kijk op > de website van StuwKR8

StuwKR8 wordt uitgevoerd door B&A.