070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Onze adviesdiensten

Rekenkameronderzoek 

Wij ondersteunen u bij rekenkameronderzoeken voor gemeenten, provincies en waterschappen. Door onze talloze onderzoeken naar onder andere de uitvoering van de Wmo, armoede, subsidiebeleid, burgerparticipatie economisch beleid en cultuurbeleid hebben wij een brede expertise. Bevindingen toetsen wij aan vastgestelde normen en begeleiden het hoor en wederhoor op ambtelijk niveau (feiten) en bestuurlijk niveau (conclusies en aanbevelingen). Onze aanbevelingen zijn in de regel gericht op het college en de raad en leiden onder andere tot aanpassingen van beleid en uitvoering.  

Leer- en verbetercyclus 

Regelmatig zien wij dat partners die gezamenlijk maatschappelijke impact willen realiseren niet met elkaar leren. Wij zien dat leren en verbeteren wel plaatsvindt binnen organisaties en teams maar niet tussen organisaties en teams. Hierdoor blijft verbetering van individuele en gezamenlijke inzet uit. Wij ondersteunen bij het creëren van een lerend netwerk tussen partners. Denk hierbij aan het opstellen van gezamenlijke monitoring, de analyse hiervan en het organiseren van leer en verbeterbijeenkomsten.  

Beleidsontwikkeling 

Het opzetten van een preventief jeugdbeleid, vormgeving van de organisatie van buurthuizen en de aanpak van eenzaamheid. Dit zijn voorbeelden van thema’s waar wij opdrachtgevers bij ondersteunen om beleid te ontwikkelen. Wij brengen het perspectief van de bewoners in bij uitvoerende professionals en beleidsmakers. Het geheel leidt tot een beleidsplan, een raadsvoorstel en een uitvoeringsagenda.  

Een lerend netwerk van gemeenten 

Wij brengen gemeenten in een lerend netwerk bij elkaar zodat kennisuitwisseling plaatsvindt. Bijvoorbeeld door gemeenten elkaar te laten bezoeken en het gesprek aan te gaan. Wij ondersteunen bij het opstellen van een netwerk tussen gemeenten waardoor zij van elkaar blijven leren. Dit nemen zij mee in hun eigen beleid en de uitvoering hiervan. Dit hebben wij onder andere gedaan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het thema arbeidsparticipatie. 

Evaluatie van beleid en aanpakken 

Wij helpen u bij het evalueren van beleid en uitvoering. Wij kijken hoe uw huidig beleid is vormgegeven, hoe dit in de praktijk tot uitvoering komt en welke effecten dit voor bewoners heeft. Afhankelijk van het onderzoeksonderwerp kijken wij bijvoorbeeld naar aanvragen en verantwoordingen. Ook focussen wij ons in gesprekken met bewoners, uitvoering en beleidsmakers op waar knelpunten en welke oplossingen hiervoor zijn. Ons onderzoek naar subsidieregelingen in de gemeente Berkelland is een voorbeeld hoe wij de uitvoering en effectiviteit van subsidieregelingen hebben geëvalueerd. 

Ondersteuning van monitoring 

Waar nodig helpen wij u bij het opstellen en verbeteren van de monitoring van activiteiten, regelingen en beleid. Wij brengen uw huidige manier van monitoring in kaart of helpen bij het opstellen en inrichten van de monitoring. Vervolgens komen wij met aanbevelingen welke middelen en KPI’s ingezet kunnen worden om de monitoring te continueren. Zo hebben wij de welzijnsorganisatie Minters geholpen bij het monitoren van haar welzijnsactiviteiten.

Meer weten over onze dienstverlening? Bel of mail dan gerust.

Yorick van den Berg / manager advies