Uitvoering

Als vernieuwers aan de slag

De rode draad in ons werk in de wijk is dat we altijd gericht zijn op leren en ontwikkelen. Dit past bij onze visie op burgerschap dat ieder mens met zijn omgeving ook in staat is om te leren en zich te ontwikkelen (daar zelfs door gedreven wordt). We gaan daarbij uit van een oplossingsgerichte aanpak waarbij we zoveel mogelijk met de beelden van mensen over hun eigen toekomst werken. We leggen daarbij de nadruk op wat iemand kan en gaan niet uit van wat iemand niet kan.

Wij richten ons primair op de minder redzame en kwetsbare mensen, tegelijkertijd kijken we ook hoe we zelfredzame mensen hierbij kunnen inschakelen. We mobiliseren daarom ook degenen die zelf geen ondersteuningsvraag hebben, maar wel in staat zijn om anderen te helpen.

SAMENWERKING

Ons werk kunnen we niet alleen. Daarom gaan we werkverbanden en partnerships aan met bijvoorbeeld zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties en bewonersorganisaties. Onze sociaal werkers staan dagelijks in contact met wijkbewoners die om wat voor reden het op eigen kracht niet lukt om mee te doen in de samenleving. In verschillende gemeenten bieden we een breed welzijnsaanbod, waarbij we werken in en vanuit de Huizen van de Wijk én locaties van buurtorganisaties.

ACTIVERING

We maken veel werk van ontmoeting en nieuwe vormen van dagbesteding in onze Buurtcampus. Kenmerkend hierbij is dat alle buurtbewoners er samen komen en deze niet op doel- of cliëntgroepen is gericht. Een belangrijk onderdeel van ons werk is activering van bewoners. De inzet is hierbij gericht op het doen van vrijwilligerswerk en verkrijgen van betaald werk. Daarvoor kunnen bewoners terecht op onze Participatiecampus voor het volgen van arbeidsmarkttrainingen, taallessen en sociale vaardigheden.

JONGEREN

Onze jongerenwerkers lopen herkenbaar op straat om actief contact te maken met jongeren. In de buurt hebben we Jongerenservicepunten, die zijn laagdrempelig om binnen te lopen met vragen over opleiding, stage en werk.

ZELFSTANDIG

Landelijk bieden we Wmo-begeleiding in de vorm van dagbesteding en ambulante ondersteuning. Alles gericht op het zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven, het ontmoeten van andere buurtbewoners en het vergroten van het sociale buurtnetwerk.

Nieuws Uitvoering

Uitstekende resultaten Civic Amsterdam op gebied van Schuldhulpverlening

“Ik ben hartstikke trots op ons team. Dit is ons beste resultaat ooit en laat zien dat onze werkwijze ook daadwerkelijk vruchten afwerpt", aldus Rob de Bruijn, teamleider schuldhulpverlening en sociaal raadslieden Civic Amsterdam.

Rody & Wmo begeleiding: Started from the bottom & now I’m here

B&A biedt, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), begeleiding aan cliënten op verschillende leefgebieden als gezond­heid, dagritme en postzaken. Rody (25) werkte bijna 1,5 jaar samen met zijn Wmo begeleider Valérie van der Meule en maakte in die periode grote stappen.

Opinie: Hand in hand, geen woorden maar daden!

Mijn droom is dat zorgorganisaties en woningcorporaties voor meer clubhuizen of huiskamers van de wijk gaan zorgen in de wijken waar ze actief zijn. Daar zijn hun huurders en cliënten toch ook mee gediend? Wie pakt de handschoen op! Opinie: Oscar Papa

Onze organisaties