De Werkschool en B&A | NRC 8 oktober 2016

Vandaag is er een artikel in NRC Handelsblad verschenen over de Werkschool.

De Werkschool is in 2010 vanuit maatschappelijke motieven opgericht. Het doel was om de meest kwetsbare en moeilijk bemiddelbare jongeren aan werk te helpen. Met dit doel voor ogen heeft B&A Consulting zich in 2011 met veel enthousiasme ingezet om de Werkschool te ontwikkelen en tot een succes te maken. In 2012 is dit project door het ministerie van OCW stopgezet.

Fouten gemaakt

B&A betreurt de teneur van het artikel in het NRC. Feitenmateriaal is zodanig gesimplificeerd weergegeven en achterwege gelaten dat de werkelijkheid geweld wordt aangedaan. Niettemin heeft B&A procedurele- en communicatiefouten gemaakt in het subsidietraject. Ofschoon de motieven om een uitvoerings-BV op te richten zuiver waren én deze oprichting unaniem door het bestuur van de Stichting de Werkschool is geaccordeerd, hebben het stichtingsbestuur van  de Werkschool en B&A de oprichting van de uitvoerings-BV te laat gemeld. B&A heeft hiermee in 2011 een inschattingsfout gemaakt. Desalniettemin is B&A altijd open geweest over de inzet van B&A-adviseurs én het directeur- en eigenaarschap van Hans Kamps bij B&A. De impact van deze dubbele betrokkenheid heeft B&A onderschat.

B&A heeft vanaf 2012 maatregelen genomen om een herhaling van deze situatie te voorkomen. B&A gaat alleen nog opdrachten aan die gegund worden op basis van een offerte- of aanbestedingsprocedure.

Controle door accountantskantoor PWC

Bij de afwikkeling van de subsidie door het ministerie van OCW heeft B&A volledige openheid van zaken gegeven over de gemaakte uren en uitgaven. In 2012 is daartoe door het ministerie van OCW en B&A gezamenlijk het onafhankelijke accountantskantoor PWC ingeschakeld. Uit het rapport van PWC blijkt dat B&A de subsidiegelden op de juiste wijze heeft besteed en verantwoord. Ook heeft PWC vastgesteld dat Hans Kamps geen extra gelden heeft ontvangen van de Werkschool, naast zijn reguliere management fee voor zijn werkzaamheden bij B&A.

Op basis van het PWC accountantsrapport is door het ministerie van OCW de eindverantwoording vastgesteld en de subsidie afgerekend.

In de afrekening van de subsidie heeft het ministerie van OCW geoordeeld dat de werkzaamheden die vóór de datum van de subsidiebeschikking van 24 november 2011 waren verricht wel subsidiabel waren. Dit omdat de voorwaarden in de subsidiebeschikking op 24 november 2011 met terugwerkende kracht van toepassing werden verklaard voor het gehele jaar 2011. De werkzaamheden na de datum van de subsidiebeschikking werden niet subsidiabel geacht. Toen waren de subsidievoorwaarden immers vastgelegd en bekend.

Enkele achtergronden over de inhoud van het artikel

Het artikel in NRC heeft betrekking op advieswerkzaamheden die B&A in 2011 heeft verricht voor Stichting de Werkschool. Hans Kamps was voorzitter van deze Stichting en ook aandeelhouder van B&A. Door als Stichting de Werkschool deze advieswerkzaamheden uit te besteden aan een uitvoerings-BV van B&A, ontstond de dubbele betrokkenheid.

Het ministerie van OCW wist vanaf het begin dat adviseurs van B&A werkzaamheden verrichtten voor Stichting de Werkschool. Via e-mails is destijds gecommuniceerd over de inzet en te hanteren tarieven. Op 24 november 2011 gaf OCW hiervoor met terugwerkende kracht de subsidiebeschikking af. Hans Kamps heeft de situatie van de uitvoerings-BV in het voorjaar van 2012 in een werkoverleg onder de aandacht gebracht van het ministerie van OCW. Het ministerie stelde vervolgens vast dat er sprake was van een situatie die niet in overeenstemming was met de subsidievoorwaarden. Deze voorwaarden hielden in dat de Stichting via aanbesteding werkzaamheden voor de Werkschool had moeten gunnen.

Feitelijke onjuistheden

Hieronder vindt u een document met de feitelijke onjuistheden in het artikel.

Feitelijke onjuistheden artikel NRC

Verklaringen UWV en ministerie OCW

Daarnaast een verklaring vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en een verklaring van een directielid van het UWV.

Verklaring ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Verklaring UWV

Vragen

Voor vragen of voor een nadere toelichting kunt u terecht bij Oscar Papa, directeur van B&A, T: 070 – 302 95 00, E: o.papa@bagroep.nl