Gezondheid en sport in Oosterhout, rekenkameronderzoek

De Rekenkamer West-Brabant heeft B&A de opdracht gegeven om zowel het gezondheidsbeleid als het sportbeleid in de gemeente Oosterhout te onderzoeken. Na een eerder onderzoek naar het gezondheidsbeleid in de gemeente Bergen op Zoom is er opnieuw een gemeente die kiest om het gezondheidsbeleid uitgebreid te laten onderzoeken. De aanvulling van een onderzoek naar het sportbeleid is een logische, gezien de twee beleidsterreinen veel raakvlakken hebben. Sport kan immers bijdragen aan de gezondheidsbevordering van inwoners.

In de beide onderzoeken staan we stil bij de beleidsdoelstellingen die de gemeente heeft opgesteld, bekijken we de uitvoeringsstrategie, nemen we de daadwerkelijke uitvoering onder de loep en kijken we naar de behaalde resultaten. Vervolgens is het de vraag of deze resultaten ook weer worden gebruikt als input voor de nieuw op te stellen beleidsdoelstelling voor de komende jaren.

In het geval van het gezondheidsbeleid wordt ook nadrukkelijk gekeken of er invulling wordt gegeven aan alle taken die de Wet Publieke Gezondheid (WPG) gemeenten voorschrijft. Het sportbeleid van de gemeente Oosterhout is eerder, in 2013, door de Rekenkamer onderzocht. In dit onderzoek staan we dan ook stil bij de vraag of de aanbevelingen uit 2013 adequaat ten uitvoer zijn gebracht.