Buurtplein BV Doetinchem

Een praktisch samenwerkingsmodel binnen het sociaal domein

Voor veel gemeenten is het zoeken naar de nieuwe verhoudingen in het sociaal domein, sinds zij verantwoordelijk zijn voor de overheidstaken in de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en bewonersparticipatie. Buurtplein bv biedt in Doetinchem een oplossing voor deze nieuwe verhoudingen en voorziet in een praktisch samenwerkingsmodel in het sociaal domein.

Aanleiding

De gemeenteraad van Doetinchem besloot eind 2014 om een organisatie op te richten die verantwoordelijk is voor de uitvoer van de nieuwe overheidstaken als gevolg van de decentralisaties. Deze uitvoeringsorganisatie kreeg de naam Buurtplein BV. Buurtplein BV is een overheid BV, een organisatievorm waarbij de gemeente 100 procent aandeelhouder is. De gemeente is hiermee zowel eigenaar als opdrachtgever van Buurtplein BV.

 

Wat is Buurtplein BV?

Buurtplein BV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein in de gemeente Doetinchem. Met Buurtplein BV is er één centrale organisatie voor de uitvoering van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Generieke sociaal werkers, zogenaamde buurtcoaches, nemen een belangrijke plek in binnen de organisatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Buurtplein BV werkt in de gemeente Doetinchem met zeven buurtcoachteams. Een aantal stedelijke diensten (Buurtbemiddeling, Vrijwilligerscentrale Doetinchem, Bredeschool netwerk, Sociaal Raadsliedenwerk, Integrale Vroeghulp en het Jeugd Interventie Team) valt ook onder Buurtplein BV. Buurtplein BV werkt daarnaast samen met het Zorgplein en de tijdelijke werkorganisatie (TWO).

 

Opdracht

De gemeente Doetinchem wilde een stevig organisatorisch fundament leggen onder Buurtplein BV, zodat er meer aandacht kan uitgaan naar de daadwerkelijke uitvoering van de gemeentelijke taken en de uitvoering niet wordt verstoord door organisatorische aangelegenheden. Om dat te bewerkstelligen wil de gemeente een heldere opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tussen de gemeente Doetinchem en Buurtplein BV. B&A werd uitgenodigd om een voorstel te doen voor deze opdracht.

Voorstel

Kenmerkend voor de aanpak van deze opdracht is dat B&A doelen, opdrachtformulering, verantwoordelijkheden en prestatieafspraken heeft vastgelegd. Daarnaast heeft B&A veel aandacht besteed aan het uitwerken van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Immers de gemeente heeft twee rollen: eigenaar en opdrachtgever. Hoe zet je dat om in een werkbare samenwerking die ook calamiteitenbestendig is?

Verder heeft B&A de diensten van Buurtplein BV uitgewerkt en tenslotte de registratie en verantwoording van de werkzaamheden door de buurtcoaches vastgelegd. Het uitvoeren van de totale opdracht heeft vier maanden in beslag genomen.

Aanpak

Prestatieafspraken
In januari 2015 is B&A van start gegaan. Allereerst hebben we met de gemeente Doetinchem de doelen van en de verantwoordelijkheden binnen Buurtplein BV vastgesteld. Hoe vertalen we de gemeentelijke doelen naar resultaten en indicatoren op wijkniveau? Hoe geven we de relatie tussen Buurtplein BV en gemeente procesmatig vorm? Welke vormen van overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn nodig? De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in prestatieafspraken.

Agenda vaststellen
Vervolgens hebben we de agenda van deze overleggen bepaald. Hierbij was het zaak om ervoor te zorgen dat de gemeente zich niet met het ‘hoe’ bemoeit, maar alleen met het ‘wat’.

Medewerkers trainen
B&A heeft medewerkers van Buurtplein BV getraind in het maken van analyses van de wijk. Op basis van deze analyses is tijdens de trainingen ingegaan op vragen als: Welke acties ga je ondernemen, welke maatschappelijke partners en netwerkpartners heb je daarbij nodig en waar moet de inzet toe leiden? Dit is een nieuwe werkwijze in het sociaal domein.

Dienstkaarten als sturingsinstrument
We hebben dienstkaarten gemaakt die dienen als sturingsinstrument voor de buurtcoaches. Per dienst en per wijk staat hierin aangegeven welke taken Buurtplein BV uitvoert en met welk effect.

Resultaat

Buurtplein BV is een goede oplossing gebleken voor de nieuwe verhoudingen in het sociaal domein. Van een ingewikkeld politiek compromis met veel verschillende partijen en belangen is men binnen Buurtplein BV tot een werkzame relatie gekomen. Daarnaast heeft het management van Buurtplein BV met de dienstkaarten praktische sturingsinstrumenten ter beschikking waarmee de organisatie haar opdracht goed uit kan voeren.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Doetinchem
Periode: 2015
Projectnummer: 35679