EVALUATIE SUBSIDIEREGELING LEEFBAARHEID EN BEWONERSPARTICIPATIE

De gemeente Den Haag heeft B&A gevraagd om de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie te evalueren. Deze subsidieregeling bestaat sinds 2012 en is in 2016 herzien.

Het doel van de subsidieregeling is het oplossen van:

  • (kleine) leefbaarheidsproblemen,
  • het stimuleren van bewonersparticipatie in de wijk, en
  • het ondersteunen van initiatieven die de leefbaarheid en het welzijn in de stad verbeteren.

Daarbij moeten de gesubsidieerde activiteiten in de buurt, wijk of stadsdeel gewenst zijn, blijkend uit het wijkprogramma en/of uitvoeringsplan.

VIJFJAARLIJKSE EVALUATIE

Een belangrijke aanbeveling uit het recente rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid in Den Haag is dat elke subsidieregeling eens in de vijf jaar moet worden geëvalueerd. In 2013 heeft een evaluatie van deze regeling plaatsgevonden. Het is nu 2018 en dus een logisch moment om de regeling te evalueren.

ONDERZOEKSVRAAG

De gemeente wil een antwoord op de volgende vraag:

In welke mate wordt het voorgenomen doel met de subsidie gerealiseerd? Met daarbij aandacht voor de ervaren lastendruk, de risico’s die kleven aan het subsidiëren van natuurlijke personen en het aanscherpen van de doelstelling van de subsidieregeling.

Wij onderzoeken deze regeling door bestudering van de subsidieregeling zelf, een dertigtal casestudy’s en interviews met aanvragers van de subsidie en beoordelaars van de aanvragen. Met de uitkomsten van de evaluatie kan de gemeente zelf bepalen of de doelstelling en de uitvoering van de regeling aangescherpt en aangepast moet worden.

De uitkomsten zijn begin 2019 bekend.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag
Periode: 2018 - 2019
Projectnummer: 35778