GEZONDHEID EN SPORT IN OOSTERHOUT, REKENKAMERONDERZOEK

De Rekenkamer West-Brabant heeft B&A de opdracht gegeven om zowel het gezondheidsbeleid als het sportbeleid in de gemeente Oosterhout te onderzoeken. De aanvulling van een onderzoek naar het sportbeleid is een logische, gezien de twee beleidsterreinen veel raakvlakken hebben. Sport kan immers bijdragen aan de gezondheidsbevordering van inwoners.

In de beide onderzoeken staan we stil bij de beleidsdoelstellingen die de gemeente heeft opgesteld, bekijken we de uitvoeringsstrategie, nemen we de daadwerkelijke uitvoering onder de loep en kijken we naar de behaalde resultaten. Vervolgens is het de vraag of deze resultaten ook weer worden gebruikt als input voor de nieuw op te stellen beleidsdoelstelling voor de komende jaren.

In het geval van het gezondheidsbeleid wordt ook nadrukkelijk gekeken of er invulling wordt gegeven aan alle taken die de Wet Publieke Gezondheid (WPG), gemeenten voorschrijft. Het sportbeleid van de gemeente Oosterhout is eerder, in 2013, door de Rekenkamer onderzocht. In dit onderzoek staan we dan ook stil bij de vraag of de aanbevelingen uit 2013 adequaat ten uitvoer zijn gebracht.

Resultaten

Op dinsdag 13 november 2018 zijn de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd en zijn de onderzoeksrapporten aangeboden aan de gemeenteraad.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente Oosterhout helder beleid heeft geformuleerd ten aanzien van zowel het gezondheids- als het sportbeleid. Beide beleidsterreinen zijn via het programma ‘De Brede Buurt’ aan elkaar verbonden.

Uit het rekenkamerrapport blijkt dat de wijze waarop beleidsdoelstellingen zijn uitgewerkt in concrete werkafspraken met organisaties die dit beleid uit moeten voeren, verbeterd kan worden. Ook blijkt dat met de huidige manier van monitoren het lastig is om zicht te krijgen op het doelbereik.

De aanbevelingen die worden voorgesteld, hebben dan ook onder andere betrekking op het ‘maken en vastleggen van duidelijke werkafspraken’ en ‘het actualiseren en vaststellen van goede effectindicatoren die daadwerkelijk gemeten kunnen worden en waarmee het beleid goed kan worden gemonitord’.

Er zijn natuurlijk meerdere bevindingen, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van dit onderzoek naar het sport- en gezondheidsbeleid in de gemeente Oosterhout.

Wie nieuwsgierig is naar de volledige rapporten, kan terecht bij de raadsagenda van de gemeenteraad van Oosterhout (zie punt 7. raadsnota BI.0180511 Rapporten Rekenkamer ‘Lokaal Sportbeleid’ en ‘Lokaal gezondheidsbeleid’ gemeente Oosterhout). Hier is ook een handige (beknopte) koepelrapportage te vinden met een managementsamenvatting van de conclusies en aanbevelingen.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Rekenkamer West-Brabant
Periode: 2018
Projectnummer: 35768