Hoe geeft de gemeente Katwijk invulling aan social return?

Social return wordt door gemeenten op verschillende manieren toegepast als beleidsinstrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. De Rekenkamercommissie van Katwijk heeft B&A gevraagd na te gaan op welke wijze de gemeente Katwijk invulling geeft aan social return en de mate waarin de gemeente de mogelijkheden van social return benut.

In de gemeente Katwijk wordt in meerdere stukken rondom social return een ambitie geformuleerd, onder andere in het coalitieakkoord. Daarom is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de concrete invulling van social return en de resultaten hiervan.

Volgens de overheid hebben social return afspraken als doel een aandeel te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. B&A is zeer bekend met deze doelstelling. Naast het leveren van onderzoeks- en adviesdiensten, begeleidt B&A vanuit haar uitvoeringsorgaan Futuro jongeren via de zogenaamde jongerenservicepunten naar stages en werk.

Focus op resultaten social return

Voor het onderzoek in Katwijk ligt de focus op de concrete invulling en het in kaart brengen van de resultaten van social return in de gemeente. Na een startgesprek tussen de Rekenkamercommissie en het onderzoeksteam, is B&A gestart met de deskresearch. In deze fase worden een documentstudie, een analyse van inkoopopdrachten, aanbestedingen en subsidiëring uitgevoerd om het gemeentelijk beleid, de strategie en verantwoording in beeld te brengen. De deskresearch is inmiddels afgerond en de eerste bevindingen zijn getoetst aan de hand van interviews met de betrokken (beleids)ambtenaren en inkoopadviseur(s).

Om de effectiviteit van social return als instrument te toetsen, moet er in het onderzoek worden bekeken wat er reeds gedaan wordt qua ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak ligt er al een ‘infrastructuur’ in een gemeente. De gemeente Katwijk is bijvoorbeeld aangesloten bij het Servicepunt Werk, die ook stimuleren om mensen weer te laten werken. Het is dus van belang om de dienstverlening van dit soort organisaties mee te nemen in het onderzoek en vragen te stellen als, is het voor de gemeente en opdrachtnemers werkbaar dat een dergelijke voorziening regionaal georganiseerd is?

Uitkomsten

De uitkomsten van het rekenkameronderzoek (zie rapport Social Return in Katwijk) zijn besproken in de gemeenteraadsvergadering van 14 juni 2018. In de raadsvergadering van 12 juli 2018 is een motie met algemene stemmen aangenomen waarin de raad het college oproept om onderzoek te doen naar een geschikt monitoringsinstrument, de raad hierover te informeren en het monitoringsinstrument te implementeren. Dit naar aanleiding van de conclusie dat de administratie van de bereikte resultaten verbeterd moet worden.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Rekenkamercommissie Katwijk
Periode: 2017 - 2018
Projectnummer: 35749