Landelijke pilot Integraal persoonsgebonden budget

In juni 2014 hebben de gemeenten Delft en Woerden van staatssecretaris van Rijn toestemming gekregen voor een pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). De gemeente Delft richtte zich hierbij specifiek op de doelgroep mensen met autisme, terwijl de gemeente Woerden juist breed keek naar alle inwoners die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben bij het vorm geven van hun leven. In samenwerking met Stade Advies hielp een projectleider van B&A beide gemeenten met de realisatie van het i-pgb.

Definitie integraal pgb

Met een integraal pgb bedoelen we een budget dat mensen met een ondersteuningsbehoefte ter beschikking krijgen om daarmee die ondersteuning in te kopen die zij nodig hebben. Het budget is vraaggericht en wordt verleend onafhankelijk van het levensdomein waarin de vraag speelt (thuis, school, werk, gezondheid, et cetera). In de ideale situatie voegt het integrale pgb alle huidige financieringsvormen samen tot één budget, zonder schotten voor de besteding en dubbelingen bij het aanvragen en verantwoorden.

Horizontale en verticale dimensie i-pgb

Het i-pgb kent zowel een horizontale als een verticale dimensie. De horizontale dimensie staat voor de tijdsduur van het pgb. Bij het bepalen van de periode wordt rekening gehouden met de te verwachten overgangen en transities in het leven van de betreffende inwoner. Belangrijke transities zijn bijvoorbeeld de overgang van lagere naar middelbare school, van middelbare school naar een vervolgopleiding of dagbesteding, het moment van (begeleid) zelfstandig gaan wonen, het zoeken en vinden van werk en het stichten van een gezin. Rekening houden betekent enerzijds dat de toekenningsperiode lang genoeg moet zijn om de transitie zowel voor te kunnen bereiden als ook te kunnen doorstaan.

Met de verticale dimensie van het i-pgb bedoelen we dat het pgb aangewend kan worden voor alle levensgebieden. Deze dimensie richt zich met andere woorden op het weghalen van schotten tussen de ondersteuningsvormen in de verschillende levensgebieden zodat er uiteindelijk sprake is van één integrale ondersteuning. Hiertoe zouden alle beschikbare gelden voor zorg en ondersteuning onder regie van één partij moeten komen, waarbij het voor de hand ligt dat dit (organisatorisch gezien) de gemeente is.

Resultaat

Vanuit veel gemeenten is belangstelling getoond voor de pilot. Zie ook: www.integraalpgb.nl voor het laatste nieuws.

 

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS
Periode: 2014
Projectnummer: 35672