Onderzoek samenwerking waterschap Brabantse Delta en Vlaanderen

De rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta onderzocht de samenwerking tussen Vlaanderen en het waterschap Brabantse Delta en heeft B&A gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen het waterschap Brabantse Delta (en zijn voorgangers) en Vlaanderen gaat terug tot in de jaren negentig. In 2013 heeft het Dagelijks Bestuur een  visie op de samenwerking met Vlaamse partners gepresenteerd. Deze visie omvat een strategie gericht op een structurele afstemming met Vlaamse partners, afspraken over beheer en onderhoud van grensvormende en grensoverschrijdende waterlopen, het voldoen aan Europese afspraken en het benutten van kansen voor Europese cofinanciering. In 2015 ondertekenden de Provincie Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta een samenwerkings-charter voor operationeel waterbeheer in de grensstreek van de provincie Antwerpen en de beide waterschappen.

De rekenkamercommissie achtte onderzoek naar de grensoverschrijdende samenwerking relevant omdat de samenwerking met Vlaanderen steeds belangrijker wordt. Het onderzoek richtte zich op:

  • de motieven en besluiten die ten grondslag liggen aan de samenwerking
  • de doelen die met de samenwerking nagestreefd worden
  • de vorm en inhoud van de samenwerkingsafspraken
  • de participanten betrokken bij de samenwerking
  • de werkwijze rondom de samenwerking in de praktijk
  • de ervaringen met de samenwerking
  • de resultaten en ervaren meerwaarde van de samenwerking

In het onderzoek is naast een documentenstudie ook gesproken met alle samenwerkingspartners op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Het onderzoeksrapport is op 22 augustus 2018 besproken in het Algemeen Bestuur en terug te lezen op de website van het waterschap Brabantse Delta. Zie punt 3.b.1 van de agenda.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse Delta
Periode: 2018
Projectnummer: 35765