Het gezondheidsbeleid van Bergen op Zoom onder de loep

De Rekenkamer West-Brabant heeft B&A de opdracht gegeven om het ‘Gezondheidsbeleid’ in de gemeente Bergen op Zoom in de periode 2012-2016 te onderzoeken. Dit ter voorbereiding op de nieuw op te stellen nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, die binnen twee jaar na de openbaarmaking van de landelijke nota volksgezondheid (2015) vastgesteld dient te worden.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek trekt de Rekenkamer conclusies en doet ze aanbevelingen ten aanzien van het gezondheidsbeleid in de gemeente Bergen op Zoom.

Iedere gemeente kent een gezondheidsbeleid, voorgeschreven door de Wet publieke gezondheid. Hierin staat geschreven dat gemeenten duurzame verbindingen moeten zoeken binnen de gezondheidszorg. Dit zorgt voor continuïteit en verbeteringen. Gemeenten hebben de taak om geneeskundige hulpverlening te verzorgen bij ongevallen en rampen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Naast de taken die volgen uit de Wet publieke gezondheid is er binnen gemeenten uiteraard ook aandacht voor de lokale gezondheidssituatie. Hier wordt maatwerk voor verzorgd.

Onder de loep

B&A neemt het gezondheidsbeleid onder de loep met als centrale vraag:

In hoeverre is het gezondheidsbeleid bij de gemeente Bergen op Zoom als doeltreffend, doelmatig en rechtmatig aan te merken?

Naast inzicht in het beleid wordt inzicht in de uitvoering verworven, door bijvoorbeeld schriftelijke afspraken en jaarplannen van uitvoeringsorganisaties te bestuderen. Aan de hand van gezondheidsmonitors wordt vervolgens gekeken hoe de gezondheidssituatie van de bewoners daadwerkelijk is en welke resultaten er zijn behaald.

Bij de start van het onderzoek inventariseren we welke specifieke punten de meeste aandacht moeten krijgen. Een documentanalyse van eerder genoemde documenten als nota’s, jaarplannen en monitors en interviews met bijvoorbeeld ambtenaren en vertegenwoordigers van uitvoerende instellingen en organisaties, geven ons inzicht in de uitvoeringsstrategie. Aan de hand van alle verkregen informatie is het vervolgens mogelijk om het beleid, de strategie, uitvoering en de resultaten te analyseren en daarmee het gevoerde beleid van de afgelopen vier jaar nauwkeurig te reconstrueren.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekendgemaakt.

Resultaten

Op de website van Rekenkamer West-Brabant is het eindrapport, Lokaal gezondheidsbeleid, Bergen op Zoom, met resultaten en aanbevelingen gepubliceerd.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Rekenkamercommissie West-Brabant
Periode: 2017
Projectnummer: 35747