Rekenkameronderzoek Haarlemmermeer

Onderzoek naar subsidieverstrekking

Begin 2014 heeft B&A de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer ondersteund bij een onderzoek naar de subsidieverstrekking aan de Stichting MeerWaarde. Deze stichting had een turbulente periode reeds een aantal jaren achter zich gelaten. De rekenkamercommissie wilde weten of de subsidierelatie met MeerWaarde op een doeltreffende en doelmatige wijze was vormgegeven.

Stichting MeerWaarde is verantwoordelijk voor de uitvoering van het welzijnswerk in de gemeente Haarlemmermeer met diensten op het gebied van maatschappelijk werk, zorgcoördinatie, opvoed- en opgroeiondersteuning, ouderenadvies, sociaal raadslieden, integratie & emancipatie, vrijwilligerswerk, kinderwerk, tiener- en jeugdwerk en sociaal cultureel werk voor ouderen en mensen met een beperking.

Feitenrelaas

Op basis van een documentenanalyse en interviews met de ambtelijke organisatie, de portefeuillehouder en de teamleiders en directeur van MeerWaarde is een eerste feitenrelaas opgesteld. Geconcludeerd is dat de gemeente voornamelijk stuurt op middelen (euro’s en ureninzet) en activiteiten en zeer beperkt op maatschappelijke effecten (en daarmee ook de doeltreffendheid) die Stichting MeerWaarde voor Haarlemmermeer zou moeten bereiken. Stichting MeerWaarde is weliswaar in termen van bedrijfsvoering in control, maar welk rendement de inzet van Stichting MeerWaarde heeft voor Haarlemmermeer is in termen van doelbereik en maatschappelijke effecten niet expliciet te duiden. Uit ons onderzoek bleek ook dat de inhoudelijke verbinding tussen de gemeentelijke ambities en de opdracht van MeerWaarde verbeterd kon worden.

Logisch raamwerk

In een door B&A georganiseerde sessie hebben ambtenaren en medewerkers van stichting MeerWaarde gezamenlijk een logisch raamwerk (Logical Framework) opgesteld voor het onderdeel ‘Vrijwilligerswerk’. Ten einde aan te tonen dat het wel degelijk mogelijk is om beleid te formuleren in termen van doelbereik, outcome en maatschappelijke effecten. De sessie toonde aan dat het heel goed mogelijk was voor ambtenaren en medewerkers om overeenstemming te krijgen over de na te streven realistische doelen van het welzijnswerk in termen van maatschappelijke outcome. Hiermee werd de relatie tussen beide organisatie uitgetild boven discussies over de hoogte en de inzet van middelen.

Maatschappelijke outcome

Op basis van de aanbevelingen heeft het college van Haarlemmermeer besloten om maatschappelijke outcome leidend te laten zijn in de aansturing van de Stichting MeerWaarde en ook van andere gesubsidieerde instellingen. Het college gaat meer afspraken maken op het gebied van output en maatschappelijke resultaten. Het college blijft echter ook sturen op uren om zo ‘grip te houden op het volume van de inzet’.

De Rekenkamercommissie van Haarlemmermeer was zeer tevreden over ons onderzoek en de resultaten en beloonde ons overall met een dikke 8.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Periode: 2013 - 2014
Projectnummer: 35626