De twee kanten van het subsidiebeleid van de gemeente Beesel onderzocht

Begin 2017 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Beesel B&A opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het subsidiebeleid van de gemeente Beesel. Het meeste subsidiegeld gaat naar verenigingen. Maar ondersteunen deze verenigingen de gemeentelijke beleidsdoelen? En een tweede vraag die binnen de gemeente heerste: is het subsidiebeleid en de uitvoering hiervan voldoende objectief, navolgbaar en transparant? 

De rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het subsidiebeleid zijn door ons onderzocht. Wij namen hiervoor het gehele subsidieproces onder de loep: de aanvraag, de behandeling, de beschikking, de verantwoording en monitoring. 

Subsidie verstrekken, subsidie geven

Wij kennen de twee kanten van het subsidiebeleid, omdat wij naast een advies ook een uitvoeringsorganisatie zijn en dus zowel subsidies verstrekken als opdrachtgever, maar ook als opdrachtnemer subsidies dienen te ontvangen binnen onze uitvoeringspraktijken in welzijn, zorg en werk in meerdere gemeenten. Hierdoor kunnen wij een compleet beeld creëren van het proces tijdens dit onderzoek, vanuit verschillende invalshoeken. Voor het onderzoeken van de rechtmatigheid richten we ons op de geldende wet- en regelgeving. Bij doelmatigheid richten we ons op de daarbij relevante (werk)processen en de kosten en bij doeltreffendheid verdiepen we ons in het beleid en de sturing van/naar de raad en de bijdrage die subsidies leveren in het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. 

Aanpak

Het onderzoek kent een startgesprek, deskresearch en veldwerk. Binnen het veldwerk zijn we in gesprek gegaan met wethouders, betrokken beleidsambtenaren en subsidieontvangers. De bevindingen uit de deskresearch zijn binnen de interviews getoetst en samen heeft dit antwoorden gegeven op de onderzoeksvragen. Hieruit is een nota van bevindingen opgesteld, die nu is voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Als de ambtelijke organisatie hierop heeft gereageerd, verwerken we de opmerkingen en voegt de Rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen toe. Dit alles samen, het eindrapport, wordt vervolgens nog voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders voor bestuurlijk hoor- en wederhoor. De resultaten en uitkomsten volgen later dit jaar.

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Gemeente Beesel
Periode: 2017
Projectnummer: 35753