Toptechniek in Bedrijf

Toptechniek in Bedrijf (TiB)  is een landelijk programma waarmee partijen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en overheden worden uitgedaagd en gestimuleerd om samen toe te werken naar een technisch (beroeps)opleidingsaanbod dat recht doet aan de dynamiek en arbeidsmarktvraag van de regio. In elke regio is vanuit een gedragen toekomstvisie gezamenlijk geïnvesteerd in het ontwikkelen van aantrekkelijke doorlopende leerlijnen voor leerlingen, professionalisering van docenten, macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod, techniekpromotie en tal van andere onderwerpen. De uitvoering van het programma ligt bij de partners in de regio, Platform Bèta Techniek ondersteunt en coördineert het programma.

Balans opmaken

Met het aflopen van het (subsidie)programma diende zich in 2015 voor Platform Bèta Techniek een logisch moment aan om de balans van drie jaar Toptechniek in Bedrijf op te maken. B&A is gevraagd om dat traject vorm te geven. Uitgangspunt was daarbij niet om de regio’s af te rekenen op resultaten, maar om inzichtelijk te maken welke stappen zijn gezet richting verduurzaming op een aantal kerndimensies in de verschillende regio’s.

Inschalingssystematiek

Samen met Platform Bèta Techniek is een inschalingssystematiek ontwikkeld. Aan de hand van voortgangsrapportages en interviews met betrokkenen uit alle regio’s is de voortgang per regio op een gestructureerde manier een beeld geschetst en een bredere rapportage gemaakt met bevindingen over de regio’s heen. De voortgang per regio is gevangen in ‘leaflets’, die terug te vinden zijn op de website van Toptechniek in Bedrijf: www.toptechniekinbedrijf.nl/documenten

Doorstart van het programma

Mede aan de hand van de inzichten die de verkenning van de resultaten van drie jaar TiB hebben opgeleverd heeft het Ministerie van OCW besloten om het programma vanaf 2016 te continueren om de betrokken scholen, bedrijven en overheden de ruimte te bieden om hun gezamenlijke investeringen te verduurzamen.

 

Opdracht

medewerker profielfoto

Wilt u meer weten?
Vraag het aan:

Yorick van den Berg

y.berg@bagroep.nl 06 - 50 69 53 45
Meer over Yorick van den Berg

Opdrachtgever:
Platform Bèta Techniek
Periode: 2015
Projectnummer: 35681