Beleidsevaluatie en onderzoek

Evaluatie en onderzoek zijn veel gebruikte instrumenten voor onze opdrachtgevers om bijvoorbeeld een koers voor de toekomst uit te stippelen (beleidsvoorbereidend) of te bepalen of er feitelijk sprake is van een probleem of opgave. Zeker als er signalen komen vanuit de gemeenteraad over een vermoed maatschappelijk vraagstuk of probleem. Maar ook om te bepalen of een ingezette koers en aanpak oplevert wat vooraf beoogd was. De uitkomsten van de evaluaties en onderzoeken leveren in de regel de volgende resultaten op:

 • Vaststellen of een probleem of vraagstuk zich daadwerkelijk voordoet.
 • Vaststellen of de gekozen aanpak leidt tot de gewenste resultaten.
 • Bepalen welke veranderingen of verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

Vaak is in een onderzoek sprake van een combinatie van bovenstaande resultaten.

Voorbeelden inzet B&A

 • Administratieve lastendruk wijkverpleegkundige een probleem?
  De gemeente Den Haag heeft B&A, naar aanleiding van raadsvragen, gevraagd na te gaan op welke wijze wijkverpleegkundigen binnen de wijkteams hun administratieve taken in het werkproces ervaren. En of er sprake is van een verstoord evenwicht tussen reguliere en administratieve taken. We spraken met 16 wijkverpleegkundigen en hebben uiteengerafeld wat zij onder reguliere en wat zij onder administratieve taken schaarden. En welke druk ze daarbij ervaarden.Resultaat: Is er, voor de wijkverpleegkundigen, een probleem met de administratieve taken in de Haagse sociale wijkzorgteams? Het korte antwoord op die vraag is: nee. De meeste wijkverpleegkundigen vinden de tijd die zij binnen het wijkteam aan administratieve taken besteden in verhouding (50%), of beschouwen die niet als een probleem of verwachten dat de aan administratie bestede tijd na gewenning minder zal worden (31%). Ook als wijkverpleegkundigen administratie zelf niet als een probleem zien, geven ze aan het wel goed te vinden dat klachten of signalen daarover serieus genomen worden door de gemeente. Meer informatie >

 

 • Maatschappelijke belasting Delfshaven
  De Rotterdamse wijk Delfshaven laat zich beschrijven als een relatief kleine wijk met een gemêleerde bevolking en een relatief hoge dichtheid van maatschappelijke voorzieningen, voor onder meer daklozen en verslaafden. Er zijn signalen uit de wijk dat bewoners in Delfshaven overbelasting ervaren door de hoge concentratie van (sociale) voorzieningen voor bijzondere groepen. De Stadsmarinier van Delfshaven, heeft B&A gevraagd onderzoek te doen naar de situatie in de wijk.B&A heeft dit onderzoek uitgevoerd door het combineren van diverse databronnen. Omdat de relatieve druk op een wijk enerzijds wordt beïnvloed door de daadwerkelijke belasting en anderzijds door de belastbaarheid van een wijk, is tevens geïnventariseerd welke beheersmaatregelen de maatschappelijke instellingen en andere stakeholders (gemeente, politie, woningbouw) hebben getroffen.

  Opbrengst: Zo hebben wij met feiten onderbouwde adviezen gegeven over het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Meer informatie >

 

 • Evaluatiestudie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  Vanaf 2012 geeft MVO-Nederland uitvoering aan het programma Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het programma is bedoeld om duurzame handelsketens tussen ontwikkelingslanden en het Nederlandse MKB vorm te geven en te versnellen. MVO Nederland heeft B&A gevraagd de effectiviteit van het IMVO programma te beoordelen. De uitkomsten van onze evaluatie zijn overwegend positief. Het programma heeft bijgedragen aan meer focus, inzicht en versnelling van duurzame activiteiten bij de deelnemende bedrijven. Ook is het gelukt om een bredere groep van bedrijven te binden aan het programma als geheel. Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken doen besluiten door te gaan met het ingezette beleid, waarbij er een aantal veranderingen op basis van de aanbevelingen uit onze evaluatie doorgevoerd worden.Opbrengst: Inzicht in de gerealiseerde resultaten en adviezen over het gebruik van de Theory of Change als veranderstrategie. Meer informatie >