Campusconcept

Om inwoners met diverse hulpvragen zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen, werken we vanuit een integrale aanpak – volgens ons Open Interactie Model – aangepast op de specifieke behoefte vanuit de wijk. Vanuit de vraag in een wijk gaan we in overleg met anderen hoe bewoners elkaar kunnen versterken en verbinding aan kunnen brengen in de wijk.

Dit doen we door contacten te leggen met zowel de formele als de informele zorg. We gaan in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, collega zorgaanbieders, bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en betrokken vrijwilligers. Om de verbinding praktisch vorm te geven maken we gebruik van centrale plekken in de wijk, deze gebruiken we samen met de andere betrokkenen. Deze fysieke plekken zijn onze zogenaamde campussen.

Figuur: Open Interactie Model @copyright B&A. Klik voor vergroting.

 

Een campus is een inspirerende ontwikkelomgeving, een herkenbare fysieke plek centraal in de wijk, waar verschillende bewoners, activiteiten en kennis samenkomen. Binnen een campus kunnen bewoners een leer- en ontwikkeltraject volgen om de eigen veerkracht en daarmee die van de buurt te versterken. De trajecten bestaan uit diverse collectieve activiteiten en trainingen, in combinatie met individuele coaching en ondersteuning. De kracht van de campus is dat diverse buurtbewoners in verschillende programma’s en trainingen, vaak met een verschillend niveau en afkomstig uit verschillende doelgroepen, samenkomen.

Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en coördineren van campussen in diverse wijken. Het soort campus is afhankelijk van de behoefte in de wijk.

  • De Vrijwilligerscampus

De Vrijwilligerscampus is een plek (zowel digitaal als fysiek) voor het werven, motiveren en trainen van wijkbewoners. Dit is gericht op hun persoonlijke ontwikkeling met als doel dat ze als vrijwilliger goed in staat zijn om duurzaam gekoppeld te worden aan hulpbehoevende bewoners.  Er is een basistraining ‘vrijwilligerswerk’ waarin aandacht is voor het omgaan met collega’s, cliënten en problemen op de werkvloer. Daarnaast is een uitgebreid trainingsprogramma beschikbaar, gericht op zowel werkinhoudelijke aspecten (onder andere huisbezoektraining, omgaan met agressie, werken met specifieke doelgroepen) als op persoonlijke ontwikkeling (onder andere het vergroten van taalvaardigheid).

  • De ParticipatieCampus

De ParticipatieCampus is een centrale plek in de wijk voor ontwikkeling van talenten en activering van bewoners. Dit is in ieder geval relevant voor de stap naar vrijwilligerswerk, maar waar mogelijk ook als stap naar betaald werk. Deze campus richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid van bewoners door het opdoen en ontwikkelen van sociale, vrijwilligers- en ook arbeidsmarktvaardigheden.

Het biedt ook een veilige plek voor deelnemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen binnen de ParticipatieCampus taken uitvoeren op bijvoorbeeld facilitair gebied, gastvrouw/gastheer rollen vervullen en in de tuin of groenvoorziening. Het gaat hierbij vooral om het aanbrengen van een werkstructuur, ontwikkeling van arbeidsvaardigheden en het ontmoeten van anderen. Dit zeker ook om een sociaal isolement te voorkomen.

  • De Financiële Campus

Binnen de ParticipatieCampus is er een speciaal traject voor geldzaken. De praktijk leert dat als er geldzorgen of schulden zijn, bewoners niet de ruimte hebben om andere vragen of problemen aan te gaan. De Financiële Campus is een leer- en ontwikkeltraject met een duur van zes weken. Het is gericht op het creëren van economische zelfstandigheid voor bewoners. Het traject start met een postsorteergroep waarin bewoners met ondersteuning van vrijwilligers hun inkomsten en uitgaven in kaart brengen. Hierop volgt een trainingsprogramma waarin bewoners leren hoe zij de administratie bij kunnen houden, waar zij recht op hebben (qua toeslagen) en hoe zij om kunnen gaan met verschillende instanties. Verder worden budgettips bijgebracht en wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl en dagbesteding. De Financiële Campus koppelen we aan initiatieven van sociaal raadslieden, geloofsgemeenschappen en schulddienstverlening. Ook sociaaljuridische dienstverlening valt onder de Financiële Campus.

  • De Buurtcampus

We combineren in de Buurtcampus ambulante ondersteuning, dagbesteding en ontmoeting met het vergroten van zelfstandigheid en eigen kracht. Onderdeel van de Buurtcampus is een nieuwe vorm van gemengde dagbesteding en ambulante ondersteuning voor ouderen, LVB’ers en mensen met (O)GGZ-problematiek. Deelnemers staan als gezamenlijke bewoners centraal, niet als aparte doelgroepen. Zo combineren wij ontmoeting en dagbesteding met het vergroten van zelfstandigheid en eigen kracht.

De Buurtcampus is een herkenbare plek in de wijk van en voor inwoners waar iedereen, met en zonder een indicatie, welkom is. We zijn erg voor het mixen van groepen, en laten individuele competenties leidend zijn in plaats van het traditionele doelgroep-denken. Producten die we daarbij integraal aanbieden vanuit informele en formele inzet zijn de inloopfunctie, begeleiding  (individueel en groep), leren en werken, trainingen en cursussen. Professionals van de zorgorganisaties zijn op de Buurtcampus aanwezig, zodat hun begeleiding collectief en gefocust kan plaatsvinden, al dan niet in combinatie met de inzet van vrijwilligers.

Deze manier van werken, centraal aanwezig zijn in een wijk, laat deelnemers participeren in de wijk vanuit hun eigen kracht. Wij bespreken de ambities, wensen en behoeften met de deelnemers en begeleiden hen zo richting zelfstandigheid. Doordat we voortdurend in gesprek zijn, kunnen  we ook snel signalen oppakken. Hoofddoel is dat mensen zich ontwikkelen en een onderdeel zijn van hun wijk.