Nieuwe verhoudingen in het sociaal domein

In het sociaal domein is het zoeken naar nieuwe verhoudingen. Dat gaat met vallen en opstaan. En er is zeker niet één manier of één weg. Tussen gemeente als opdrachtgever en uitvoerders als opdrachtnemer, tussen gemeente en uitvoerders als partners, tussen uitvoerders onderling en bovenal tussen inwoners en professionals van de gemeente en de uitvoeringsorganisaties.

B&A kent als advies- en uitvoeringsorganisatie deze dynamiek als geen ander. En helpt vanuit die beide posities de gewenste nieuwe verhoudingen mede vorm te geven. Bijvoorbeeld bij het opstellen van één integrale dienstverlening van verschillende samenwerkende welzijnsorganisaties. Of door het vormen van allianties tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook door de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen een uitvoerder en de gemeente vorm te geven. En door evaluaties van subsidierelaties tussen de gemeente en provincies en door hen gesubsidieerde organisaties. Kortom op vele manieren werken wij aan nieuwe verhoudingen in het sociale domein.

Voorbeelden inzet B&A

 • Opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie omzetten in werkbare samenwerking
  De gemeente Doetinchem heeft er voor gekozen om de uitvoering van de decentralisaties op afstand van de gemeente te zetten. Buurtplein BV is de uitvoeringsorganisatie en het is een 100% overheid BV.  Maar dan rest nog het regelen van de onderlinge relatie. Immers de gemeente heeft twee rollen: eigenaar en opdrachtgever. Hoe zet je dat om in een werkbare samenwerking die ook calamiteitenbestendig is? Samen met de gemeente en Buurtplein hebben we alle aspecten vastgelegd. Een heldere taakverdeling en het oefenen hiervan was het resultaat. B&A heeft geholpen de gemeentelijke doelen te vertalen naar resultaten en indicatoren op wijkniveau. Want elke wijk is tenslotte anders. In de vorm van dienstenkaarten is de opgave vanuit Buurtplein BV voor elke wijkprofessional per wijk vastgelegd.

 

 • Gezamenlijke visie opstellen van welzijnsorganisaties in Sint-Michielsgestel
  Drie lokale en twee regionaal werkende welzijnsorganisaties in Sint-Michielsgestel hadden de ambitie om tot één gezamenlijke dienstverlening in het sociaal werk te komen. In een vijftal werksessies heeft B&A met de bestuurders van de vijf organisaties een gezamenlijke visie op de dienstverlening opgesteld. De gemeente vond dit een overtuigend voorstel en heeft gevraagd om de visie te vertalen in een concreet implementatieplan. B&A bereidde een vijftal werksessies voor en was penvoerder van het implementatieplan. Een jaar na de eerste sessie met de bestuurders was de nieuwe organisatie een feit: BINT Welzijn.

 

 • Evaluatie subsidierelatie MeerWaarde en gemeente Haarlemmermeer
  In opdracht van de rekenkamercommissie Haarlemmermeer evalueerde B&A de subsidierelatie tussen de welzijnsorganisatie MeerWaarde en de gemeente. MeerWaarde had een turbulente periode reeds een aantal jaren achter zich gelaten. De rekenkamercommissie wilde weten of de subsidierelatie met MeerWaarde op een doeltreffende en doelmatige wijze was vormgegeven. Op basis van een documentenanalyse en interviews met de ambtelijke organisatie, de portefeuillehouder en de teamleiders en directeur van MeerWaarde is een eerste feitenrelaas opgesteld. Vervolgens is in een werksessie met vertegenwoordigers van de gemeente en MeerWaarde een logisch raamwerk voor de opdrachtformulering opgesteld. Dit laatste omdat uit het onderzoek was gebleken dat de inhoudelijke verbinding tussen de gemeentelijke ambities en de opdracht van MeerWaarde verbeterd kon worden.

 

 • Audit aansturing ondersteuningsinstellingen provincie Utrecht
  De provincie verstrekt aan verschillende ondersteuningsinstellingen subsidie om een bijdrage te leveren aan de provinciale taken en ambities. De audit werd uitgevoerd in het kader van een artikel 217a onderzoek waarin Gedeputeerde Staten een onderzoek uitvoeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het provinciaal beleid. De audit was gericht op leren en niet op verantwoording en moest duidelijkheid geven over het eigen functioneren en de concrete verbetermogelijkheden daarin. De audit betrof een analyse van de sturingsvariabelen (sturing op doelstellingen, outcome, output, middelen) en financieringsinstrumenten. Een ander focuspunt was een analyse van de organisatie van de feitelijke aansturing binnen de provincie (wie doet wat?). En het derde deel van de analyse betrof de interactie tussen de provincie en de ondersteuningsinstellingen. Met de resultaten van de audit zijn verbeteringen doorgevoerd in de opdrachtverstrekking, expliciete keuzes gemaakt in de financieringsinstrumenten en de aansturing binnen de provincie.