Procesbegeleiding en kwartiermaken

Soms is het handig dat een externe onafhankelijke adviseur partijen en partners helpt om tot een gezamenlijke agenda of activiteiten te komen. Onze opdrachtgevers zijn vaak ‘partij’ in deze situaties, maar hebben wel een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat partners en partijen elkaar vinden of tot nieuwe verhoudingen komen. Zeker als het gaat om wat complexere en historisch gegroeide verhoudingen. Onze adviseurs bieden onafhankelijke procesbegeleiding met als resultaat nieuwe of verbeterde verhoudingen en een concrete agenda voor gezamenlijke acties.

Kwartiermakerschap is een rol die vaak gevraagd wordt als behoefte is om een nieuw project of nieuwe samenwerking op te zetten. Kwartiermakerschap omvat elementen van procesbegeleiding, maar kent in de opdrachten die B&A uitvoert een hoog ‘doe-gehalte’. Gewoon zorgen dat partijen en betrokkenen samen gaan beginnen en tot resultaten komen.

Voorbeelden inzet B&A

 • Procesbegeleiding sociale partners
  Tot 2017 begeleidde B&A de partners in de metaal en metalektro bij de vormgeving van arbeidsveiligheid in het programma 5x beter. Arbeidsveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sociale partners, met het wettelijk kader van de Arbeidsinspectie als stok achter de deur. Uiteraard hebben sociale partners niet altijd dezelfde belangen en zijn bijvoorbeeld onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden van invloed op de samenwerking rondom arbeidsveiligheid. Het resultaat was een jaarlijks actieprogramma waarbij de sociale partners de voortgang van de uitvoering bewaakten.

 

 • Procesbegeleiding samenwerkende welzijnsorganisaties in Sint-Michielsgestel
  Drie lokale en twee regionaal werkende welzijnsorganisaties in Sint-Michielsgestel hadden de ambitie om tot één gezamenlijke dienstverlening in het sociaal werk te komen. In een vijftal werksessies heeft B&A met de bestuurders van de vijf organisaties een gezamenlijke visie op de dienstverlening opgesteld. De gemeente vond dit een overtuigend voorstel en heeft gevraagd om de visie te vertalen in een concreet implementatieplan. Een jaar na de eerste sessie met de bestuurders was de nieuwe organisatie een feit: BINT Welzijn.

 

 • Pilots voorkomen financiële uitbuiting ouderen
  Het ministerie van VWS werkt al meerdere jaren met het Actieplan Ouderen in Veilige Handen. VWS heeft B&A en Moetd gevraagd om ondersteuning te bieden bij een aantal van de onderdelen van het Actieplan. Een van de onderdelen betrof de opstart, uitvoering en evaluatie van de pilots voorkomen financiële uitbuiting. B&A leverde procesbegeleiders om een zevental centrumgemeenten te helpen bij het opzetten en uitvoeren van pilots ter voorkoming van financiële uitbuiting bij ouderen. Onze rol daarin was het verbinden van partijen als gemeenten, politie, justitie, notarissen, banken, Veilig Thuis, zorg- en welzijnsorganisaties rondom één agenda en concrete activiteiten, die moeten leiden tot het voorkomen, vroegtijdig signaleren en effectief aanpakken van financiële uitbuiting. De pilots financiële uitbuiting hebben een schat aan ervaringen en bruikbare instrumenten en aanpakken opgeleverd. Op 15 juni 2015 tijdens de conferentie ‘Ouderen in veilige handen’ zijn de resultaten van de pilots bekend gemaakt en is een kennisbank gelanceerd waarin de opbrengsten zijn vastgelegd. Het ministerie heeft daarna een Brede Alliantie opgezet die de aanpak van financiële uitbuiting ter hand heeft genomen.

 

 • Kwartiermaker Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
  Het landelijk knooppunt is het kennis- en expertisecentrum voor huwelijksdrang en achterlating. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij complexe cases rond huwelijksdwang en achterlating. B&A is gevraagd om een kwartiermaker te leveren die het landelijk knooppunt opzet en aanstuurt. Inmiddels functioneert het landelijk knooppunt bijna anderhalf jaar en heeft zij een sterke positie als kennis- en expertisecentrum voor de werkers in veld ingenomen.