070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-07-2022

B&A doet gebruikersonderzoek naar website ikzoekjeugdhulp.nl

De website Ikzoekjeugdhulp.nl is een website waarop alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties van de regios Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland te vinden zijn. De website helpt jeugdhulpprofessionals, ouders en jongeren bij het vinden van en verwijzen naar passende jeugdhulp. Het Regionaal OndersteuningsTeam Jeugd heeft B&A gevraagd om een onderzoek onder de beoogde gebruikers van de website uit te voeren.

De uitkomst van het onderzoek moet inzichtelijk maken wat de gebruikers wensen. Dit maakt helder of de website het middel is en moet worden aangepast, óf helemaal opnieuw gebouwd moet worden. Adviseurs Gerard Nieuwe Weme, Rosa Duijvendak en Marrit van der Borght hebben dit onderzoek afgerond in april 2022.

Hiervoor is een enquête uitgezet onder verwijzers bij lokale teams, huisartsen en gecertificeerde instellingen. Vervolgens zijn de bevindingen uit de enquête besproken met een aantal verwijzers in een ontwikkelkamer, om zo duiding te geven aan de bevindingen en aanbevelingen te formuleren. Tenslotte heeft er een vergelijking plaatsgevonden tussen vergelijkbare websites vanuit ander jeugdhulp regio’s en gemeenten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de website pagina’s voor ouderen en jongeren minder in gebruik zijn dan de sites voor professionals. Een uitzondering is het zoeken naar lokale teams. Verwijzers laten de ouders of jeugdigen nauwelijks zelf op de website zoeken. Professionals zorgen ervoor dat een ouder niet zelf op de site hoeft te kijken en informeren hen over welke aanbieders zij vanuit de website willen koppelen aan de ouder of jeugdige. De professionals geven aan dat de website voor ouders stukken moeilijker te begrijpen is dan voor professionals, daarbij spelen de vaktermen een rol in het bemoeilijken van de website.

Daarnaast blijkt dat niet alle verwijzers ikzoekjeugdhulp.nl als het meest effectieve instrument ziet. Er is een groep verwijzende professionals die actief gebruikt maakt van de website en een groep professionals die geen gebruiker zijn van de website. Deels doordat een aantal verwijzers niet digitaal vaardig genoeg is om met de website uit de voeten te kunnen.

Verder blijkt een tweedeling in hoeverre verwijzers tevreden zijn met de verstrekte informatie. In de vergelijking met andere websites is te zien dat de meeste vergelijkbare websites vooral gericht zijn op verwijzers. Waarbij soms alleen een deel is voor ouders en jeugdigen om contact te zoeken met een lokale verwijzer. Hoewel professionals zeker blij zijn met het bestaan van de website, wordt nog veel informatie gemist. Volgens professionals zijn de werkwijze, wachtlijsten/beschikbaarheid en locatie van een organisatie het meest belangrijk. Momenteel zijn niet al deze onderdelen op ikzoekjeugdhulp.nl te vinden.

Eén van de knelpunten die uit dit onderzoek naar voren kwam, is dat verschillen ontstaan tussen gemeenten, clusters of inkoop-regio’s. De werkwijzen en inkoop verschillen onderling erg van elkaar en dit bemoeilijkt het gebruik van één website. Deze verschillen nemen naar verwachting alleen maar toe de komende jaren.

Voor deze bevindingen worden de volgende aanbevelingen gedaan.

Aanbeveling 1: Website voor ouders en jeugdigen loskoppelen van website voor professionals

De informatiebehoefte voor ouders/jeugdigen is een geheel andere dan die van professionals met een ander taalgebruik zonder vaktermen. Deze webpagina kan ook gekoppeld worden aan de website van de betreffende gemeenten, zoals gemeente Rotterdam heeft gedaan (https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ik-zoek-jeugdhulp/). Wel kan op de site voor verwijzers een specifiek gedeelte voor ouders en jeugdigen staan over het vinden van de lokale verwijzer.

Aanbeveling 2: Richt website in voor verwijzende professionals en train hen daarin

De website is ondersteunend voor verwijzende professionals. Het van belang om alle verwijzende professionals (zowel de externe verwijzers als de gemeentelijke verwijzer) in het gebruik van de website te trainen. Dit kan door het Regionaal OndersteuningsTeam Jeugd in te zetten als helpdesk voor verwijzers. Daarnaast kunnen instructie video’s en trainingen over het gebruik van de website bijdragen aan een groter draagvlak onder verwijzers.

Aanbeveling 3: Zorg voor relevante informatie voor verwijzers en voor ouders en jeugdigen

Richt ikzoekjeugdhulp.nl in voor verwijzers, met alleen specifiek een gedeelte voor ouders en jeugdigen over het vinden van de lokale verwijzer. Om de website voor verwijzers voldoende te laten werken is het belangrijk dat alle informatie up-to-date is. Daarnaast leeft de behoefte aan werkende zoekfilters voor locatie, diagnoses/problematiek en leeftijd. Noodzakelijke informatie die op de website moet worden toegevoegd is de informatie over de werkwijze van een organisatie en wachtlijsten, budgetplafonds en aanmeldstops. Zorg dat de ontbrekende aspecten worden toegevoegd en zorg dat deze up-to-date blijft.

Aanbeveling 4: Bij verregaande differentiatie van de werkwijzen van gemeenten overweeg koppeling aan gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s of splitsing op ikzoekjeugdhulp.nl

Bij het toenemen van de verschillen in werkwijze en uitvoering tussen gemeenten zullen aparte pagina’s per (groep van) gemeente(n) nodig zijn. Op dit moment is er volgens professionals bijvoorbeeld een apart zoekfilter nodig voor regio Zaanstreek-Waterland en een apart zoekfilter voor regio Amsterdam. Overweeg een koppeling van de betreffende pagina’s aan de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s bij nog meer differentiatie.

Zoekt u naar meer achtergrondinformatie? Of bent u benieuwd of een dergelijk onderzoek kan worden toegepast op uw website of platform? Neem dan contact op met: 

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur

Marrit van der Borght / junior adviseur