070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Disclaimer

De website van B&A  is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. B&A kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en/of informatiebronnen en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

B&A streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt B&A zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&A

B&A behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van B&A en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van B&A wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER

B&A
KvK Haaglanden 27177844

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Download de Algemene_Voorwaarden_gedeponeerd_01-02-2016