070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image

Privacyverklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Stichting B&A, B&A B.V., B&A Civic B.V., B&A Buurtteam Amsterdam Zuidoost B.V., B&A WMO Diensten B.V. en B&A SHV B.V. Hieronder vallen onder andere Civic Amsterdam, Buurtteam Amsterdam Zuidoost, Madi Diemen, Stuwkr8, Futuro, IndeBuurt033, B&A WMO Begeleiding en Sociaal Team Zeist. Deze privacy verklaring geldt voor extern gebruik.


Waarom hebben wij een Privacy Verklaring?

In deze verklaring hebben wij voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacy Verklaring nalezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor, hoe wij met uw gegevens omgaan, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!


Waarop is deze Privacy Verklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u ( geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd) verwerken.
Verantwoordelijk zijn Stichting B&A, B&A B.V., B&A Civic B.V., B&A Buurtteam Amsterdam Zuidoost B.V., B&A WMO Begeleiding B.V. of B&A SHV B.V, hierna te noemen “B&A”. Zij beslissen of en zo ja welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.


Wat zijn Persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt. Ook bij het bezoeken van onze websites verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van uw IP-adres.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van u als (potentiële) cliënt of bewoner. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of partners. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Van alle personen met wie wij contact hebben, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen wij onder andere: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Deze wettelijke grondslagen zijn onder andere:

U heeft toestemming gegeven


Om u goed van dienst te kunnen zijn en goede hulpverlening te kunnen bieden is het van belang dat wij persoonsgegevens van u registreren. Wij zullen alleen gegevens verwerken voorzover dat met het oog op een goede behandeling of dienstverlening van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende hulp/dienstverlening noodzakelijk is. Zo zijn persoonsgegevens nodig voor het bieden van kwalitatief goede en controleerbare hulp – en dienstverlening. Daarom houden wij afspraken en verslagen van gesprekke n met u bij. Ook registreren wij om u eventueel te kunnen verwijzen of bemiddelen naar partnerorganisaties.
Daarnaast worden er gegevens van u gebruikt voor de subsidieverantwoording. Dit gebeurt altijd anoniem.


Gegevens die wij kunnen verwerken zijn:


Uw hulp- of dienstverlener zal u meer informatie geven bij uw eerste contact over de persoonsgegevens die wij van u registreren.

Delen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege één van de volgende drie redenen:

Mocht het in het kader van goede hulp- of dienstverlening van belang zijn uw persoonsgegevens met derden te delen wordt dit eerst altijd mondeling met u besproken en wordt uw toestemming eerst gevraagd als dat nodig is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en houden ons aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.
Indien u hulp- of dienstverlening ontvangt waarbij een dossier wordt opgebouwd, dan worden uw gegevens tot 5 jaar na het afsluiten van die specifieke hulp- of dienstverlening bewaard. Komt u binnen die termijn terug voor een andere hulpvraag, dan worden dus alleen uw NAW- en contactgegevens langer dan 5 jaar bewaard. Alle andere persoonsgegevens bij andere hulp- of dienstverlening en bijvoorbeeld ondersteuning in groepsverband worden maximaal 2 jaar bewaard.


Beeldmateriaal

Wij organiseren regelmatig activiteiten voor buurtbewoners in onze werkgebieden en wij vinden het van essentieel belang om in onze publiciteit te laten zien dat wij er zijn voor bewoners. Fotografie van personen is daarvan een onmisbaar onderdeel. Als er bij evenementen of activiteiten door ons foto’s worden gemaakt, dan worden bezoekers daarover vooraf of ter plekke geïnformeerd. Daarbij wordt duidelijk gemaakt waar foto’s voor gebruikt kunnen worden en hoe bezoekers bezwaar kunnen maken. U kunt bij het kopje “Wat zijn uw rechten?” lezen hoe u bezwaar kan maken of een verzoek van verwijdering kan indienden met betrekking tot persoonsgegevens (en dus ook beeldmateriaal).


Cameratoezicht

Op sommige locaties maken we gebruik van cameratoezicht om de locaties en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen. Meer specifiek beoogt het cameratoezicht bij te dragen aan:


De beeldinformatie wordt minimaal 2 weken en maximaal 4 weken bewaard waarna de informatie wordt gewist en wordt alleen bekeken door geautoriseerde medewerkers indien er een incident heeft plaatsgevonden. Daar waar wij gebruik maken van cameratoezicht wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.


Nieuwsbrieven, websites en cookies

Nieuwsbrief

Wij vragen u vooraf om toestemming. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, of ontvangt u de nieuwsbrief onterecht, dan kunt u zich altijd afmelden. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om uzelf af te melden. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Websitebezoek

Zodra u onze website bezoekt, ontvangen wij uw IP-adres. Dit wordt gebruikt om het websitegebruik te analyseren zodat de website geoptimaliseerd kan worden voor bezoekers. Daarnaast verzamelen we de gegevens om onze dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen. We verstrekken deze gegevens niet aan andere partijen. De gegevens worden voor de duur van 26 maanden bewaard .

Wat doen wij om uw persoonsgegevens goed te beschermen?

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.


Vertrouwelijk

Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. Iedere medewerker is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door ons zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten en voor de mensen die technische werkzaamheden in onze systemen uitvoeren. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens heeft een geheimhoudingsplicht.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer persoonsgegevens van u verwerkt worden, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:

Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor het delen van gegevens met derden in te trekken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek sturen naar dit emailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Let op: B&A hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een verzoek ten aanzien van één van deze bovengenoemde rechten. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij geven dan aan of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij volgens de protocollen die wij daarvoor hebben opgesteld, bekijken welke acties en maatregelen nodig zijn en dit zo nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.


Contact en klachten

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over privacy of heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de betreffende medewerker waar u contact mee heeft of mailen naar privacy@bagroep.nl
Wij hebben een (externe) Functionaris Gegevensbescherming ( FG) aangesteld. Deze geeft advies over en ziet onafhankelijk toe op hoe wij met uw privacy omgaan. Mocht u hier klachten over hebben, dan kunt u contact opnemen met onze FG per e-mail via bagroepfg@bmgrip.nl


Autoriteit Persoonsgegevens

Regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt een klacht in te dienen bij de AP via www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

Ingangsdatum: 14 september 2023
Classificatie: Openbaar
Documenteigenaar: Privacy Officer
Reviewdatum: September 2024
Versienummer: 1.1