070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
09-12-2022

Nieuwsbericht: Laat professional rondom jeugd en jeugdzorg meer samenwerken.

B&A heeft het voor de rekenkamercommissie Gooise Meren een onderzoek uitgevoerd naar de jeugdzorg in de gemeente Gooise Meren.

Onderzoek jeugdzorg gemeente Gooise Meren

Met behulp van documentanalyse, interviews met betrokken partijen, casusonderzoek, een sessie met de gemeenteraad en een ontwikkelkamer met direct betrokken professionals is een antwoord gegeven op de centrale vraag: “Hoe zijn de processen, in het brede veld van de jeugdzorg in de gemeente Gooise Meren, ingericht en zijn deze zo ingericht dat het mogelijk is om de inhoud en de kwaliteit van de zorg te bepalen, te monitoren en te beoordelen.”

Een analyse van de feitelijke samenhang tussen processen leerde dat van onderlinge samenhang tussen de processen van de raad, het college en de ambtelijke organisatie, en de aanbieders op het kwaliteitsaspect nog weinig sprake is. Voorts bleek dat college en ambtelijke organisatie enerzijds en aanbieders anderzijds elk hun eigen kwaliteitsprocessen hebben, maar dat een gezamenlijke leer- en verbetercyclus ontbreekt. Tenslotte werd geconstateerd dat verwachtingen van zorgaanbieders, professionals in het voorveld en ouders over de rol van de gemeente, met name de consulent, niet overeenkomen met de praktijk.

Naar aanleiding van deze bevindingen zijn aanbevelingen geformuleerd: Benoem doelen voor de inhoud en kwaliteit van de jeugdzorg, en vraag inzicht in hoe de beleidsdoelstellingen in de praktijk worden vertaald en monitor deze doelstellingen, luidt het eerste advies van de Rekenkamercommissie aan de raad. Verder wijst de het rapport op het belang de regie te nemen op de samenwerking van alle betrokken professionals, met een gezamenlijke visie en een gezamenlijke leer- en verbetercyclus die meer aansluit bij de behoeften van partners in het jeugdveld, en ook als raad te zorgen voor voldoende inzicht in casuïstiek van de jeugdzorg. Het is belangrijk hiervoor duidelijke en aansprekende doelen voor ogen te hebben over wat je wilt bereiken voor jongeren en kinderen in Gooise Meren, en duidelijke afspraken te maken over hoe alle organisaties samenwerken om die doelen te bereiken.

Een artikel over dit onderzoek is gepubliceerd in het Bussums Nieuws:

Laat professionals rondom jeugd en jeugdzorg meer samenwerken I Bussums Nieuws

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Gerard Nieuwe Weme / Adviseur