070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
21-07-2022

Onderzoek naar eenzaamheidsbestrijding Meierijstad

De adviseurs van B&A voerden in opdracht van de Rekenkamercommissie onderzoek uit naar het eenzaamheidsbeleid in Meierijstad.

Eenzaamheid leidt tot grote gezondheidsproblemen, uiteenlopend van hartfalen tot vroege dementie. Volgens diverse onderzoeken nemen eenzaamheidsgevoelens (onder ouderen en jongeren) de laatste jaren toe. De coronacrisis die de wereld sinds maart 2020 in haar greep had, maakte dat er minder sociale contacten mogelijk waren. Daardoor is eenzaamheid een nog grotere bedreiging voor de volksgezondheid geworden.

B&A heeft namens de Rekenkamercommissie Meierijstad een onderzoek verricht naar eenzaamheid in de gemeente Meierijstad. Kern van het onderzoek is de vraag of de gemeente Meierijstad het goede doet om eenzaamheid in Meierijstad tegen te gaan. Dit onderzoek keek naar vier facetten:

  1. De staat van eenzaamheid

Om de staat van eenzaamheid in de gemeente Meierijstad vast te stellen is een groot databestand gemaakt van gegevens afkomstig uit onder andere de GGD gezondheidsmonitor en GGD jeugdmonitor. De eenzaamheidscijfers onder bewoners zijn in het databestand uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische achtergrond en het soort huishouden. Bovendien is gekeken naar de verschillen in eenzaamheid tussen wijken. De cijfers van de gemeente Meierijstad zijn steeds vergeleken met de cijfers van de regio Hart van Brabant en Nederland in zijn geheel. Zo kon de staat van eenzaamheid in Meierijstad in perspectief worden geplaatst. 

Verschillende beleidsdocumenten zijn verzameld en geanalyseerd om tot een beschrijving te komen van het huidige eenzaamheidsbeleid en de uitvoering. Bovendien is de informatie uit de beleidsdocumenten getoetst en verder aangevuld in gesprekken met wethouders, beleidsambtenaren en professionals/bestuurders van formele- en informele organisaties. In de interviews is de informatie die werd opgehaald in de documentenstudie getoetst en verder aangevuld. Door de informatie uit de documenten en interviews te koppelen is een volledig beeld geschetst van het eenzaamheidsbeleid in de gemeente Meierijstad.

De adviseurs van B&A zijn een aantal keer op bezoek geweest in de gemeente Meierijstad. Door aan te sluiten bij activiteiten voor bewoners en bovendien op vindplaatsen te staan zoals een school en supermarkt zijn in totaal 97 bewoners gesproken. Een van de vragen was of het aanbod van activiteiten goed aansluit op de behoeften van bewoners.

Tot slot is een assenstelsel gemaakt met een overzicht van de eenzaamheidsinterventies in Meierijstad. Het assenstelsel geeft activiteiten weer die werken aan eenzaamheidsbestrijding. Deze activiteiten en interventies zijn in het assenstelsel onder andere getoetst aan de door kennisinstituut Movisie opgestelde 12 werkzame bestanddelen[1]. Om tot het assenstelsel te komen, hebben zeven organisaties een Excellijst ingevuld. Vragen hadden betrekking op: 1) Het doel van de activiteit (richt het zich op sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid of allebei?), 2) In hoeverre de werkzame bestanddelen van Movisie van toepassing zijn binnen een interventie, 3) De omvang (bereik: <5, 6-15, >16 bewoners) en impact (klein, middel, groot) van de interventie.

Alle informatie uit punt 1, 2 en 3 is gebundeld en geanalyseerd om te komen tot punt 4; lessen voor de toekomst.

De belangrijkste bevindingen:

De belangrijkste aanbevelingen:


[1] Movisie heeft onderzoek gedaan naar landelijke eenzaamheidsinterventies en op basis van dit onderzoek 12 werkzame bestanddelen opgesteld die een interventie effectief maken.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met:

Yorick van den Berg / manager advies

Esra van Koolwijk / Adviseur