070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
12-02-2020

Samen Noord onderzoekt methodiek voor outreachend werken op maat

Amsterdam, stadsdeel Noord

Outreachend werken is de eerste en meest kritieke stap in het (opnieuw) binden en toeleiden van een persoon naar de ondersteuning die voor hem nodig is. Het is erop gericht om bewoners te vinden die door actieve vermijding of door een gebrek aan besef geen gebruik maken van diensten.

Een mooie volzin. Wie wil dat nou niet? Maar hoe doe je dat dan? Welke vormen zijn er van outreachend werken? Wat werkt het beste in bepaalde situaties? Dit verschilt per buurt, complex of casus.

Waterlandpleinbuurt en de Kleine Wereld

De Waterlandpleinbuurt en De Kleine Wereld zijn twee buurten (van de in totaal 7) die aangemerkt zijn als ontwikkelbuurten in Amsterdam Noord. Ontwikkelbuurten zijn de buurten met de grootste maatschappelijke problemen, waar een opeenstapeling van sociale problemen zich voordoet en waar de sociaal economische positie onder het Amsterdams gemiddelde ligt. Met het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ vestigt het college aandacht op deze ontwikkelbuurten en investeert zij extra in deze buurten. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, bewoners en andere betrokkenen samen aan de slag gaan om bijvoorbeeld de kwaliteit van woningen en gebouwde voorzieningen, de leefbaarheid van de buurten en de sociaal economische positie van de buurt en haar inwoners te verbeteren. De gemeente en allerlei formele en informele aanbieders zetten zich elke dag in voor de inwoners.

Wieke van Buuren, adviseur sociaal van de gemeente Amsterdam en opdrachtgever:

‘We zien dat alle inspanningen ten spijt nog niet iedere inwoner de weg naar hulp en ondersteuning vindt. Het is daarom van belang om outreachend te werken.”

In opdracht van stadsdeel Noord is Samen Noord daarom onlangs gestart met het onderzoeken en ontwikkelen van een methodiek met de best mogelijke outreachende aanpakken op maat.

doel van opdracht

Door in te zetten op het beter bereikbaar maken van de sociale voorzieningen worden alle bewoners in staat gesteld mee te doen in de wijk en zo hun zelfredzaamheid en perspectief te vergroten. Door een outreachende werkwijze worden er:

  1. kwetsbare huishoudens eerder en effectiever naar juiste voorzieningen (bijv. armoede/zorg en welzijnsaanbod) toegeleid en
  2. signalen opgehaald over de toereikbaarheid en bereikbaarheid van de voorzieningen.

Het uiteindelijke doel is om een structurele outreachende methodiek op maat te ontwikkelen op basis van signalen van een straat, buurt en/of individuen – een werkwijze die in heel Noord in het reguliere aanbod kan worden ingebed.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

“Outreachend werken is meer dan alleen een kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en vaardigheden van de professional. Het vraagt om de stap te maken naar voren: midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken. Nu zien we op veel plekken dat organisaties outreachend werken vanuit organisatieperspectief beschrijven. Dan is een wekelijks spreekuur in een buurthuis voor de ene organisatie outreachend terwijl een andere organisatie outreachend werken omschrijft dat je juist op straat aanwezig bent, ook na kantoortijden en in het weekend. Tijdens dit project gaan we samen met de partners op zoek naar de best werkende outreachende aanpak voor de twee buurten en nog specifieker naar verschillende doelgroepen. Wat werkt bij de één, werkt niet bij de ander. Wanneer zet je welke outreachende aanpak in? We gaan hierbij niet het wiel opnieuw uitvinden. We sluiten aan bij wat er allemaal al in noord is opgezet. Dat is al heel veel. In leersessies met een brede groep partners halen we op welke outreachende werkwijzen er nu allemaal in deze gebieden plaatsvinden. Wat werkt er volgens de partners? Die kennis en kunde verrijken we met informatie uit de literatuur en best practices uit andere plekken in Noord, Amsterdam en in den lande.

In de praktijkronde die daarop volgt passen we (in verschillende combinaties van partners) verschillende werkwijzen toe in de praktijk. In de verdiepende leersessie hierna bepalen we met betrokken partners per buurt, per doelgroep de meest geschikte set van interventies. Tijdens de 2e praktijkronde verdiepen we deze kennis en volgt er een verdere specificatie van best werkende werkwijzen. 

Het eindresultaat is een methodische beschrijving per interventie die ingebed kan worden in Noord én overdraagbaar is naar andere buurten en gebieden. Als er bijvoorbeeld in een andere buurt wordt gezocht naar een passende werkwijze om senioren beter te bereiken kan de kennis, die we in deze beide buurten hebben opgedaan en beschreven met deze doelgroep, benut worden. Ook worden er in Noord samenwerkingsafspraken gemaakt.

Voor de twee ontwikkelbuurten leveren we samen met de partners een actieagenda op die in de reguliere aanpak van betrokken partners wordt ingebed.”

welke organisaties doen mee?

Samen Noord doet dit samen met verschillende zorg- en welzijnspartijen, woningcorporaties, (klantmanagers van) WPI, Ouder en Kind Centrum, informele organisaties, bewoners en de gemeente. In de sessies wordt kennis van ervaringsdeskundigen benut.

‘Samen slaan we de handen ineen.’

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Samen Noord bestaat uit negen welzijnsorganisaties in Amsterdam Noord: Civic Amsterdam (onderdeel B&A), De Regenboog Groep, het Leefkringhuis, SPIN, Stichting DOCK, Stichting Doras, Stichting Prisma, Stichting Wijsneus en Vrijwilligers Centrale Amsterdam