070 30 29 500 info@bagroep.nl
hero image
17-03-2021

Meekijken met twee stagiaires bij onze adviesafdeling

Ieder jaar wordt B&A ondersteund door een groot aantal stagiair(e)s. Zowel bij onze adviesafdeling als bij verschillende uitvoeringsorganisaties is altijd wel een stagiair(e) te vinden. Wij zijn erg blij met ze, maar hoe is het voor hen om stage te lopen bij B&A? Kijk mee met…

Marrit Van Der Borght en Esra van Koolwijk

Sinds 1 februari zijn Marrit Van Der Borght en Esra van Koolwijk gestart als stagiair bij B&A Advies. Beiden volgen een masteropleiding Sociologie. Marrit aan de Universiteit Utrecht en Esra aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Onderzoek Buurtteams Amsterdam Zuidoost

Marrit

Het afstudeerproject van Marrit richt zich op het functioneren van de Buurtteams in Amsterdam Zuidoost. Per 1 april is de gemeente Amsterdam gestart met de Buurtteams, als dé plek voor Amsterdammers met een hulpvraag op het gebied van wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid.

Voor haar onderzoek zal Marrit cliëntprofielen per buurt opstellen en zich daarnaast focussen op de sociale cohesie tussen buurten en de mogelijke verschillen daarin. Zij is benieuwd of er een relatie is tussen de mate van sociale cohesie en het profiel per buurt. Bovendien onderzoekt zij hoe de Buurtteams hierop inspelen en of dat wellicht anders of beter kan.

In Amsterdam Zuidoost treft Marrit een bruisend gedeelte van Amsterdam. Met 130 verschillende nationaliteiten is het een stad op zich. De buurten verschillen onderling sterk van elkaar. In bijvoorbeeld sociaaleconomische status en in problematiek. Daarnaast bestaat er in sommige wijken wrijving tussen de bewoners. Met een lage sociale cohesie als gevolg.

Voor B&A is het project van Marrit erg relevant, aangezien B&A per 1 april de uitvoerende welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost is. Met de start van de Buurtteams Amsterdam wordt het sociaal domein voor de bewoners vereenvoudigd en wordt er een meer integrale samenwerking nagestreefd.

Evaluatie project ‘Werkfit’

Esra

Esra richt zich met haar afstudeerproject op het project ‘Werkfit’. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en richt zich op bijstandsgerechtigden die moeilijk aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Esra evalueert de verschillende bestanddelen van het programma, onderzoekt de effecten van de gekozen werkwijze en bekijkt de kenmerken van de doelgroep. Door haar gesprekken met deelnemers, professionals én de opdrachtgever krijgt B&A beter inzicht in de kwaliteit van het programma. Tevens maakt zij inzichtelijk welke uitdagingen er gepaard gaan met het werken met de doelgroep. Om acties te kunnen ondernemen om mogelijke uitval te voorkomen of beperken.

Bij het project ‘Werkfit’ wordt gekeken wat een individuele deelnemer nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving. Met (groeps)trainingen en individuele coaching worden de belemmeringen van deelnemers aangepakt om hen zo fit voor werk te maken. Daarnaast worden deelnemers die in een sociaal isolement verkeren ondersteund om hun sociale netwerk uit te breiden.

Omdat B&A maximaal resultaat voor de opdrachtgever en de deelnemers nastreeft is het belangrijk te onderzoeken wat de resultaten van ‘Werkfit’ zijn. En dus ook of dat bijdraagt aan het verhogen van de sociale participatie van de deelnemers.            

Wij zijn blij met deze enthousiaste stagiaires, wensen hen veel succes met hun onderzoeken en delen later graag hun bevindingen.